Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy


(FISCAL CONVERGENCE IN POLAND. ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS)
16 (5-20) Grażyna Ancyparowicz More
2.

Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków


(CLASSIFICATION OF CITIES IN POLAND IN TERMS OF COMPETITIVENESS MEASURED By ExPENDITURES)
12 (21-32) Emilia Barej-Kaczmarek, Dawid Dawidowicz More
3.

Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017


(THE BUDGETARY SITUATION IN MUNICIPALITIES IN 2014–2017)
8 (33-40) Kamil Borowski More
4.

Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia


(PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (CONTRACT FOR CONSTRUCTION WORKS OR SERVICES AGREEMENT) AS A METHOD OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC TASKS THROUGHT LOCAL GOVERNMENT UNITS IN THE CONTExT OF RESPONSIBILITy FOR INFRINGEMENT OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC FINANCES)
15 (41-55) Wojciech Bożek More
5.

Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego


(FINANCIAL STRUCTURE OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECTS IN POLAND AGAINST OTHER EU COUNTRIES)
13 (57-69) Krystyna Brzozowska More
6.

Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego


(CONTROLLING THE LOCAL GOVERNMENT UNITS)
10 (71-80) Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek More
7.

Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016


(ANALYSIS OF CHANGES IN THE LEVEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DISTRICTS IN POLAND FROM 2006–2016)
13 (81-93) Rafał Czyżycki More
8.

Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce


(STATE AND DEVELOPMENTS OF THE RETAIL MARKET OF TREASURY BONDS IN POLAND)
13 (95-107) Sylwia Frydrych More
9.

Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego


(AN ANALySIS AND THE SIGNIFICANCE OF DESIGNATED SUBSIDIES PROVIDED FROM THE BUDGETS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS)
14 (109-122) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj More
10.

Działania antysmogowe w Polsce i źródła ich finansowania – wybrane problemy


(ANTISMOGIC ACTIONS IN POLAND AND SOURCES OF FINANCING – SELECTED PROBLEMS)
13 (123-135) Dagmara Hajdys More
11.

Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego


(DILEMMAS OF USING SALE AND LAEASEBACK OPERATIONS AS A FORM OF FINANCING LOCAL GOVERNMENT UNITS)
11 (137-147) Dorota A. Hałaburda More
12.

Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej


(CREATIVE CAPITAL IN REGIONAL ECONOMy)
9 (149-157) Ireneusz Jaźwiński More
13.

Analiza powiązań pomiędzy wydatkami a dochodami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego


(ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ExPENDITURE AND INCOME IN THE BASIC UNIT OF LOCAL GOVERNMENT)
16 (159-174) Maria Klonowska-Matynia, Radosław Sobko More
14.

Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej


(PROINNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND IN DyNAMIC TAxONOMy ANALySIS)
10 (175-184) Rafał Klóska More
15.

Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku


(SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN REGIONAL POLICY – BASED ON THE STRATEGy FOR WESTERN POMERANIAN REGION UP TO 2030)
11 (185-195) Magdalena Kogut-Jaworska, Bogdan Wankiewicz More
16.

Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego


(BANKING SERVICE OF TERRITORIAL GOVERNMENT UNITS)
10 (197-206) Ewa Kowalewska More
17.

Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy


(FINANCIAL SOVEREIGNTy OF UNITS OF LOCAL GOVERNMENT IN THE CONTExT OF ENTITLEMENTS OF MUNICIPALITy)
13 (207-219) Paweł Mańczyk More
18.

Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe


(SUBJECT-RELATED AND OBJECTIVE CRITERIA FOR THE RATIONING OF THE CREATION OF SELF-GOVERNMENT BUDGETARy ESTABLISHMENTS)
13 (221-233) Małgorzata Ofiarska More
19.

Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego


(JOINT ACCOUNT OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS - PRINCIPLES OF OPENING, CONDUCTING AND CLOSING)
14 (235-248) Zbigniew Ofiarski More
20.

Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym


(ROLE OF COOPERATIVE BANKS IN BANKING SERVICE OF LOCAL GOVERNMENT UNITS)
13 (249-261) Przemysław Pluskota More
21.

Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego


(THE IMPACT OF ExTERNAL FINANCING ON THE IMPLEMENTATION OF TASKS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS)
10 (263-272) Paweł Reczulski More
22.

Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego


(RETURNABLE FINANCIAL INSTRUMENTS OF SELF-GOVERNMENT UNITS)
14 (273-286) Ewa Rogowska More
23.

Modele polityki turystycznej jako stymulator rozwoju sektora turystycznego


(MODELS OF TOURIST POLICy AS A TOURIST SECTOR DEVELOPMENT STIMULATOR)
10 (287-296) Paweł Staszak More
24.

Proces współpracy przedsiębiorstw na rynku turystycznym z samorządem terytorialnym jako determinant rozwoju turystyki w aglomeracji szczecińskiej


(PROCESS OF COOPERATION OF ENTERPRISES IN THE TOURIST MARKET WITH THE TERRITORIAL GOVERNMENT AS A DETERMINANT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION OF SZCZECIN)
12 (297-308) Piotr Staszak More
25.

Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych


(LOCAL COMMUNITIES IN SHAPING REVITALIZATION PROCESSES)
12 (309-320) Marta Szaja, Magdalena Ślebocka More
26.

Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej


(COORDINATION OF FISCAL POLICIES IN THE EUROPEAN UNION)
12 (321-332) Marcin Wajda More
27.

Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni


(LOCAL GOVERNMENT’S ROLE IN THE PROCESS OF TOURIST PRODUCT FORMING ON THE ExAMPLE OF THE CITy OF GDyNIA)
11 (333-343) Marzena Wanagos, Izabela Grajek-Czabajska More
28.

Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017


(REFUNDABLE REVENUES AND THEIR INTENDED USE OF SELF-GOVERNMENT UNITS OF WEST POMERANIAN PROVINCE IN THE PERIOD OF 2014–2017)
13 (345-357) Jolanta Włodarek More