Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017
(REFUNDABLE REVENUES AND THEIR INTENDED USE OF SELF-GOVERNMENT UNITS OF WEST POMERANIAN PROVINCE IN THE PERIOD OF 2014–2017)

Authors: Jolanta Włodarek
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Keywords: self-government units refundable revenues financial situation assessment
Year of publication:2018
Page range:13 (345-357)
Klasyfikacja JEL: H72 H74 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

. Self-government units, which have carried out investment projects with the share of European Union funds, were forced to provide part of the investment financing on their own. Generally, this financing signified that self-governments have incurred debt obligations. The aim of the article is to assess the use of refundable revenues by self-government units based on the example of the West Pomeranian Province in the period of 2014–2017
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauer, H. (1980). Grenzen der kommunalen Verschuldung, Linz. W: A. Borodo (2010). Polskie prawo finansowe, zarys ogólny (s. 15–18). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
2.Bień, W. (1997). Rynek papierów wartościowych. Warszawa: Difin.
3.Borodo, A. (2011). System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
4.Buchanan, J.M., Musgrave, R.A. (2005). Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
6.Dębski, W. (2010). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Faerber, E. (1996). Wszystko o obligacjach. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
8.Halasz, A. (2016). Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 69–82.
9.Jajuga, K., Jajuga, T. (2011). Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Jaworski, W., Zawadzka, Z. (red.) (2001). Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
11.Kańduła, S. (2003). Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Kopańska, A. (2003). Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
13.Krajowa Rada RIO (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Łódź. Pobrane z: www.rio.gov.pl/modules/Uploader/ upload/zadluzenie_jst_przestrzeganie_ustawowych_limitow_ zadluzenia_i_jego_splaty_ publ_082014.pdf (31.08.2016).
14.Łaski, K., Osiatyński, J. (2013). Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro. Ekonomista, 1, 23.
15.Miaskowska-Daszkiewicz, K., Szmulika, B. (red.) (2010). Encyklopedia samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
16.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
17.RIO Szczecin (2014–2017). Wykonanie budżetów JST w latach 2014–2017. Pobrane z: www.szczecin.rio.gov.pl/?c=709 (24–28.06.2018).
18.Szewczuk, A. (2008). Mierzenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W: L. Patrzałek (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego (s. 213–226). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
19.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.
20.Wajda, P. (2011). Efektywność informacyjna rynku giełdowego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.