Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(CREATIVE CAPITAL IN REGIONAL ECONOMy)

Authors: Ireneusz Jaźwiński
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: regional economy creative capital regional policy.
Year of publication:2018
Page range:9 (149-157)
Klasyfikacja JEL: E24 J24 P25 R11 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Creative capital is considered to be a key factor of socio-economic development and shaping knowledge-based society and economy. The article presents creative capital as an important resource in the regional economy. Attention was paid to the essence of creative capital, its main relation to human capital, the role of creative capital in the development of regions, and also creative capital as a determinant of shaping the regional economy in regional policy. Furthermore the paper contains general conclusions and recommendations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowski, J. (2007). Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (s. 54–97). Warszawa: Scholar.
2.Białasiewicz, M. (2015). Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, t. 1, 9–21.
3.Bode, E., Villar, L.P. (2014). Creativity, Education or What? On the Measurement of Regional Human Capital. Kiel Working Paper No. 1958. Kiel: Kiel Institute for the World Economy.
4.Domański, B., Dej, M., Dziadek, J., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2011). Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Ekspertyza przygotowana przez zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
5.Florida, R.L. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
6.Grzywacz, W., Jaźwiński, I. (2007). Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Jabłoński, Ł. (2011). Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 1–2, 81–103.
8.Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 41–70). Warszawa: Difin.
9.Jaźwiński, I. (2017). Kapitał ludzki w polityce regionalnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Juchnowicz, M. (2014). Istota i struktura kapitału ludzkiego. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje (s. 29–37). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kaliński, M. (2007). Państwo w kreatywnej gospodarce XXI wieku. W: G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku (s. 104–117). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
12.Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
13.Leydesdorff, L. (2006). The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton: Universal Publishers.
14.Makulska, D. (2014). Rola nowoczesnych czynników rozwoju w świetle nowego paradygmatu polityki regionalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
15.Okoń-Horodyńska, E. (2012). Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie „brukselki” czy szansa na ambitną politykę rozwoju? Małopolskie Studia Regionalne, 1–2, 9–26.
16.Podogrodzka, M. (2016). Kapitał kreatywny i jego pomiar. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276, 72–82.
17.Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantages of Nations. New York: Free Press.
18.School of Enviromental Affairs (2008). Economic Development Evolution. The Missing Link between Porter and Florida: Human Capital Clusters. Pobrane z: http://www.channelingreality.com/CORE/Workforce_Development/HumanClusters.pdf (data dostępu).
19.Strzelecki, Z. (2012). Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej. Przypadek województwa mazowieckiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2 (56), 58–61.
20.Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie, 2 (140), 87–104.
21.Walukiewicz, S. (2010). Kapitał ludzki. Skrypt akademicki. Warszawa: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
22.Woźniak, M.G. (2004). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
23.Zaucha, J., Ciołek, D. (2014). Potencjał konkurencyjny, lokalnie i terytorialnie uwarunkowane czynniki rozwoju. W: K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (s. 141–157). Warszawa: Wolters Kluwer.