Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(THE BUDGETARY SITUATION IN MUNICIPALITIES IN 2014–2017)

Authors: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki
Keywords: local government commune budget
Data publikacji całości:2018-12-16
Page range:8 (33-40)
Klasyfikacja JEL: H70 H71 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article examines the level of income and expenditure of communes in 2014–2017. The article’s content includes research on changes that took place in the amount of income and expenditure in communes in Poland in 2014–2017. The subject’s literature, standards and legal regulations as well as reports on the implementation of local government budgets prepared by the Ministry of Finance and the Regional Accounting Chamber were used to achieve the research objective. Particular attention was paid to investment expenditure, which is an important impulse for the development of local government units
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K. (2005). Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach „project finance”. Warszawa: CeDeWu.
2.EKSL (1985). Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985. Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607.
3.Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Karolewska, M. (2018). Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów. Pobrane z: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4F81FE063E284110C1257A620030A954&litera=I&SessionID=lhuwpqzh (1.04.2018).
5.Kozłowski, A.J. (2006). Rada gminy a procesy inwestycyjne samorządu lokalnego Warmii i Mazur. Wieś i Rolnictwo, 4 (133).
6.KR RIO (2017). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku. Pobrane z: https://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2016/sprawozdanie_za_2016_r_www.pdf (9.05.2018).
7.Kusto, B. (2010). Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 167–176.
8.MF (2018). Ministerstwo Finansów. Sprawozdania Budżetowe. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (9.05.2018).
9.Nycz, M., Korostenskyi, R. (2014). Analiza struktury dochodów i wydatków gmin województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem działu: Transport i łączność w latach 2004–2013. W: M. Hajder (red.), Innowacyjna gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 89–98). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
10.Poniatowicz, M., Dziemianowicz, R. (2016). Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia. Sectio H, 1, 295–303.
11.Rada Ministrów (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6023712/20170531_ Omowienie+sprawozdania+za+2016+r.pdf (9.05.2018).
12.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95, z późn. zm.
13.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008 nr 88, poz. 539, ze zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240.
15.Ustawa z 25.06.2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1045.