Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2016 (16)
Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(The way of obtaining evidences from ecclesiatal court's files - general attentions in the context of the criminal court's practice)

Authors: Kamil Dąbrowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: criminal proceedings evidence proceedings ecclesiastical courts
Year of publication:2016
Page range:15 (55-69)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 465

Abstract

The article’s main aim is to discuss the body of evidence as derived from the files of court of ecclesiastical. To be more precise, its admissibility and its adequate examination procedure. In the first place, the author of the article pinpoints the wide range of legal application of the evidence material originating from the courts of ecclesiastical. Yet, at the same time, the possibility of taking evidence is also deliberated upon by the author, especially when taking into consideration the evidentiary prohibition being the result of the seal of confession. Next, presuming taking evidence in the aforementioned circumstances to be possible, the article describes the actual practice as not allowing for a norms functioning in the judicial system, particularly the norms concerning international position of the Holy See and metropolitan courts. Consequently, the author argues the correct procedure of gaining access to the evidence in question is the procedure of legal aid defined in the article 585 Criminal Procedure code and in the subsequent articles. On balance, the author combines the conclusions presented in the article along with the principle of equality of citizens and equitability of churches and religious associations. As a result, the author proves the procedure of legal aid to be applicable not only in metropolitan courts but also in broadly defined ecclesiastical courts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011.
2.Baj A., Zakaz dowodowy dotyczący duchownego w procesie karnym, „Jurysta” 2010, nr 2 (193).
3.Borecki P., Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnymprawie polskim, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 3.68 Kamil Dąbrowski
4.Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
5.Cała-Wacinkiewicz E., Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 3, Warszawa2012.
6.Doda D., Gaberle A., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995.
7.Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
8.Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 16, Warszawa2013.
9.Gruszecka D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupki, Warszawa2015.
10.Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. 1. Komentarz doartykułów 1–296, Warszawa 2011.
11.Jagiełłowicz Ł., Znaczenie zasady nadrzędności Konstytucji RP i jej bezpośredniegostosowania dla systemu prawa karnego procesowego, „Przegląd Legislacyjny”2012, nr 1.
12.Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005.
13.Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
14.Rakoczy B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym,„Przegląd Sądowy” 2003, nr 11-12.
15.Shaw M., Prawo międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2008.Tomkiewicz M., „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnym,„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2.
16.Walencik D., Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie,„Przegląd Sądowy” 2013, nr 5.
17.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
18.Akty prawne
19.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483z poźn. zm.).
20.Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwościi Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych(Dz. U. 1947 r. Nr 23, poz. 90).
21.Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu 23 maja 1969 r.(Dz. U. 1990 r. Nr 74, poz. 439).
22.Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 51, poz. 318).Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych... 69
23.Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2005 r.Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).
24.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
25.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555z późn. zm.).
26.Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallotinum 2008.