Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017
Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(The spatial diversity of selected elements of technical infrastructure in rural areas of the Masovia province)

Authors: Izabela Klepacka-Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Halina Kałuża
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Damian Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: technical infrastructure Masovia rural areas spatial differentiation
Year of publication:2017
Page range:9 (127-135)
Klasyfikacja JEL: R11 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the transformation of selected elements of technical infrastructure and its spatial differentiation in rural areas Masovia province. The analysis uses the following variables: the length of the water supply network per 100 km2 network, the length of the sewerage network on a network of 100 km2 and population using waste water treatment plants.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borcz, Z. (2000). Infrastruktura terenów wiejskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
2.Chudy, W. (2008). Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 53–61.
3.Dolata, M., Łuczka-Bakuła, W. (2005). Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
4.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (24.04.2016).
5.GUS (2015). Ochrona środowiska. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2015,1,16.html (1.03.2016).
6.Gruszczyński, J. (2001). Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 377 (78), 435–446.
7.Jeznach, M., Tul, A., Jeznach, J., Krajewski, K., Świątkowska, M., Świstak, E., Bilska, B., Wierzbicki, K., Panasiuk, G. (2001). Potrzeby kształtowania infrastruktury wsi na terenach chronionych a rozwój gospodarczy gmin kampinoskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 377 (78), 451–458.
8.Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe.
9.Kapusta, F. (2012). Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 107–118.
10.Krakowiak-Bal, A. (2004). Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 257–266.
11.Piszczek, S. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 237–250.
12.Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115, poz. 1229, z późn. zm.). Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (3.03.2016).
13.Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (3.03.2016).