Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Model biznesowy – istota kategorii


(Business model – the essence of category)
10 (11-20) Hubert Dyba More
2.

Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych


(Theories of public finances in the light of the economic and social conditions)
13 (21-33) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier More
3.

Pomiar mnożnika fiskalnego


(Measurement of the fiscal multiplier)
11 (35-45) Justyna Herda More
4.

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych


(Economic instruments in environmental with particular emphasis on environmental insurance)
9 (47-55) Małgorzata Rutkowska, Łukasz Popławski More
5.

Regulacja rynku – ujęcie behawioralne


(Market regulation – behavioral approach)
12 (57-68) Piotr Szkudlarek More
6.

Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy


(Case study as an accelerator of knowledge transmission and of the development of the knowledge-based economies)
9 (69-77) Małgorzata Zakrzewska More
7.

Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie euro


(Evaluation of stabilizing role of exchange rate changes in Poland in the context of potential membership in the euro area)
13 (81-93) Krzysztof Biegun More
8.

Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych


(Expansion of Polish start-up business in foreign markets – chances and barriers for development)
12 (95-106) Monika Burżacka More
9.

Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia


(Corporate social responsibility on the example of the healthcare sector)
10 (107-116) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik More
10.

Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego


(Influence of infrastructure on development of entrepreneurship: the case in villages counties of Płońsk district)
9 (117-125) Halina Kałuża, Jacek Kałuża More
11.

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego


(The spatial diversity of selected elements of technical infrastructure in rural areas of the Masovia province)
9 (127-135) Izabela Klepacka-Dunajko, Halina Kałuża, Damian Dunajko More
12.

Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej


(Economic importance of tourism in the European Union)
11 (137-147) Aleksandra Milczarek More
13.

Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji


(Social competence in the light of the results of survey on social capital of Polish, Lithuanian and Slovak students)
17 (149-165) Danuta Miłaszewicz More
14.

Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe


(Financial ratios of accounting and cash)
11 (167-177) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz More
15.

Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji


(Trust and solidarity among students in Poland, Lithuania and Slovakia)
12 (179-190) Rafał Nagaj More
16.

Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce


(Accumulation of official reserve assets in Poland)
13 (191-203) Halina Nakonieczna-Kisiel More
17.

Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015


(Services in international trade and in Poland in years 2005–2015)
12 (205-216) Katarzyna Nowacka-Bandosz More
18.

Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego


(Environmental problems in Poland’s agri-food sector)
11 (217-227) Mirosława Marzena Nowak, Agata Bury More
19.

Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB


(Creative economy index (CEI) and GDP growth)
11 (229-239) Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny More
20.

Ślad ekologiczny konsumpcji


(The ecological footprint of consumption)
9 (241-249) Łukasz Popławski, Małgorzata Rutkowska More
21.

Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia


(The analysis of financial condition of health care sector)
10 (251-260) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik More
22.

Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki


(The use of information systems in knowledge management)
10 (261-270) Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi More
23.

Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym. Case study


(Managerialism in new public management. Case study)
11 (271-281) Joanna Stuglik, Radosław Folga More
24.

Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce


(Fuel poverty identification in a multidimensional approach in the Polish regional space)
13 (283-295) Izabela Szamrej-Baran More
25.

Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy


(Barriers of development in Polish technology commercialization and knowledge transfer system)
10 (297-306) Roman Tylżanowski, Wojciech Leoński More
26.

Recenzja Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia, red. K. Surówka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Kraków 2015

4 (309-312) Danuta Miłaszewicz More