Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017
Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(Barriers of development in Polish technology commercialization and knowledge transfer system)

Authors: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: technology commercialization knowledge transfer innovation
Year of publication:2017
Page range:10 (297-306)
Klasyfikacja JEL: O30 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Polish technology commercialization and knowledge transfer system is still unprepared for the challenges of globalization. The aim of the article is to specify and analysis of the most important barriers of development of the system and to identify activities to improve the transfer of innovative solutions. The most important is to eliminate all barriers in this system with using appropriate fi nancial, organizational or logistical solutions. Article contains: critical analysis of literature, reports and studies prepared by the various institutions, descriptive and comparative method.
Download file

Article file

Bibliography

1.Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 roku (2016). Główny Urząd Statystyczny. Opracowania sygnalne. Warszawa.
2.Główka, C. (2011). Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikroprzedsiębiorstw. W: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii (s. 19–32). Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy.
3.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
4.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010a). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP.
5.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010b). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery. Warszawa: PARP.
6.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2006). Organizacje sieciowe. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 715, 113–130.
7.Nowacka, U. (2011). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 6, 171–184.
8.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7, 7–14.
9.Tylżanowski, R. (2016). Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
10.Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842.