Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Znaczenie turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospodarki na przykładzie gminy Darłowo
(Role of sail tourism in local economic development exemplified by Darłowo gmina of Darłowo)

Authors: JOLANTA ZIEZIULA
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

PIOTR NOWACZYK
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Keywords: sail tourism local development marine ports
Data publikacji całości:2018-06-20
Page range:9 (241-249)
Klasyfikacja JEL: R11 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper aims at determining a role of sail tourism in local economic development, basing on the theory of an economic basis. According to the theory, external factors such as tourism, stimulate a local economic development. Tourists pour additional money to local economy, that supports the development. In the period 2004-2016, sailors were more and more interested in the marine port of Darłowo and the sail tourism has started to play an increasing role in the local economic development. Investments in marine infrastructure for sailing became profitable. Perspectives for the sail tourism development are promising. However, the tourism development requires extending marine facilities for sailing and widening a scope of additional services. A promotion of sailing, international cooperation and creating sail cluster may essentially support the sail tourism and the economic development of Darłowo’s gmina.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biernacki, D. (2001). Wkład gospodarki morskiej i portów morskich w integrację gospodarczą kraju. W: E. Urbańczyk (red.), Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich (s. 75-88). Szczecin: Wydawnictwo Nau¬kowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.BMWi (2012). Wassertourismus in Deutschland Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen, Kommunen und Vereine. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Pobrano z: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
3.Publikationen/Tourismus/wassertourismus-in-deutschland.pdf? blob=publicationFile&v=1 (29.01.2018).
4.Butowski, L. (2010). Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego. Turyzm, 1 (20), 8-10.
5.Cooper, C., Fletcher, A., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2008). Tourism. Principles andpractice. Milan: Prentice Hall.
6.Durydiwka, M. (2013). Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. W: Współczesne uwa¬runkowania i problemy rozwoju turystyki (s. 255-265). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7.Dziewoński, K. (1971). Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne IG PAN, 87, 9-110. Gaworecki, W. (2004). Turystyka. Warszawa: PWE.
8.Gołembski, G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Gross, T. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (8), 25-48. GUS (2017). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wy¬nagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwiesz- czenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce- narodowej-w-2016-roku,273,4.html (29.01.2018).
10.Guzik, H., Ostrowska B. (2013). Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Finanse, 913, 57-76.
11.Hernik, J., Ściana, W. (2014). Funkcja handlowa małych portów pomorza środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 76 (313), 3, 45-56.
12.Kaup, M. (2010). Rola i znaczenie jachtingu w rozwoju polskiej turystyki wodnej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 61 (284), 17-26.
13.Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Lewczuk, B. (2014). Aktywność żeglarska na Zalewie Szczecińskim. W: A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak (red.), Problemy turystyki i rekreacji wodnej (s. 103-113). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
15.Luković, T. (2012). Nautical Tourism and its Functions in the Economic Development in Europe. W: M. Kasimoglu (red.), Visions for Global Tourism Industry — Creating and Sustaining Competitive Strategies (s. 399-431). Rijeka: In Tech.
16.Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: Bel Studio.
17.Maik, W. (2000). Funkcje miasta. W: S. Liszewski, W. Maik (red.), Osadnictwo. Wielka encyklopedia geografii świata (t. 19, s. 179-211). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
18.Mańkowski, T. (2008). Turystyka morska. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 253-257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Meyer, B. (2008). Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 13-25). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Meyer, B. (2015). Aktywność turystyczna i rekreacyjna. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (s. 17-20). Warszawa: Difin.
22.Milewski, D. (2007). Mnożnik turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki (s. 53-57). Warszawa: Wy¬dawnictwo Naukowe PWN.
23.Milewski, D. (2008). Przewozy turystyczne. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 70-108). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.MSiT (2017a). Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w Ipółroczu 2016 roku. War¬szawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
25.MSiT (2017b). Charakterystyka przyjazdów do Polski w Ipółroczu 2016 roku. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Tu¬rystyki.
26.Nowaczyk, P. (2015). Znaczenie działalności rekreacyjno-sportowej w małych portach morskich w Polsce dla spo¬łeczno-gospodarczego rozwoju gmin nadmorskich. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 37-43.
27.Panasiuk, A. (2007). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki (s. 50-53). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
29.Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1/3 (11), 309-320.
30.SIRT (2013). Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Stan aktualny, wyzwania i kierunki dzia¬łań. Suwałki: Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna.
31.SPŻ (2017a). Pętla Żuławska, 22. Biuletyn Informacyjny. Spółka Pętla Żuławska. Pobrano z: http://www.petlazulawska. com/biuletyn-informacyjny (29.01.2018).
32.SPŻ (2017b). Pętla Żuławska, 24. Biuletyn Informacyjny. Spółka Pętla Żuławska. Pobrano z: http://www.petlazulawska. com/biuletyn-informacyjny (29.01.2018).
33.SPŻ (2017c). Pętla Żuławska, 25. Biuletyn Informacyjny. Spółka Pętla Żuławska. Pobrano z: http://www.petlazulawska. com/biuletyn-informacyjny (29.01.2018).
34.US w Szczecinie (2017). Statystyczne Vademecum Samorządowca — gmina miejska Darłowo. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pobrano z: https://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portre- ty_gmin/powiat_slawienski/gmina_miejska_darlowo.pdf (29.01.2018).
35.Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
36.ZPM Darłowo (2018). Informacja nt. dochodowości przystani jachtowej w latach 2013-2016 z dnia 17 stycznia 2018. Darłowo: Zarząd Portu Morskiego Darłowo.