Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE JAKO STYMULATORY ROZWOJU LOKALNEGO I WSPÓLNOT LOKALNYCH
(Organic farms as drivers of local development and local communities)

Authors: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Keywords: organic farms local development pro-development activities
Year of publication:2016
Page range:10 (335-344)
Klasyfikacja JEL: R10 Q10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper was to present relations that exist between farmers running ecological organic farms and the citizens of the region as well as local representatives. It was also focused on strengthening the role of these farms in economic and social development in that area. The research was done in region of West Pomerania, in which at the end of 2014 there were 3526 registered farms. At the end there were qualified 2098 farms. With the support of surveys, there were empiric data gathered that was taken as a source data for this article.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jasiński, J. (red.) (2013). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków. Warszawa: IRWiR PAN.
2.Kłodziński, M. (2006). Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3), nr 52, 9–22.
3.Kondratowicz-Pozorska, J. (2013). Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Szczecin: PTE o/Szczecin.
4.Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Pobrano z: www.isp.uj.edu.pl.
5.Preambuła do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
6.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014. Pobrano z: http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/rzesień/2015/rzesień.
7.Van der Ploeg, J., Yingzhong, J., Schneider-Rudnicki, S. (2012). Rural development through the construction of new, nested markets: comparative perspectives from China, Brazil and the European Union. Journal of Peasant Studies (1), nr 39, 133–173.