Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Sustainable development and corporate social responsibility from a business perspective)

Authors: Katarzyna Gadomska-Lila
Uniwersytet Szczeciński

Justyna Wasilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: sustainable development Sustainable Development Goals (SDGs) corporate social responsibility (CSR)
Year of publication:2016
Page range:12 (299-310)
Klasyfikacja JEL: M14 Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the idea of the sustainable development and the social responsibility as the concept of global development, where the improvement of quality of life is a basic indicator and of prosperity of the society. It has been shown that effective implementation of this idea required the commitment on the part of enterprises. A model of the social responsibility is a reply of enterprises to challenges of the sustainable development, and at the same time a base of the achievement of the goals of the sustainable development. Conducted discussion is portraying perceiving of the concept the sustainable development and the social responsibility by businesses and key activities carried out in this aspect by enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
2.Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, IISD, WBCSD Deloitte&Touche. Winnipeg 1992.
3.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015). Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf.
4.Kiełczewski. D. (2010). Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy. W: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
5.KPMG w Polsce, Forum odpowiedzialnego Biznesu (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf.
6.Kryk, B. (2012). Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 3 (43), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
7.Kryk, B. (2003). Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne. W: Kopycińska D.(red.), Problemy mikroekonomii menedżerskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, nr 8, Szczecin: WNUS.
8.Kuraszko, I., Augustyniak, S. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes. pl/public/files/15POLSKICHPRZYKLADOWCSR.pdf.
9.Laszlo, Ch.(2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio EMKA..
10.Milenijne Cele Rozwoju, Polska Pomoc. Pobrano z: https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html .
11.Ministerstwo Środowiska: Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50.
12.Morżoł, IUNESCO a Zrównoważony Rozwój. Pobrano z: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/.
13.Nowicki, M. (2007). Lokalne bieguny wzrostu. Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 4.
14.Piąty program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W: Prawo Ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Suplement I. Zagadnienia ogólne Powietrze (1997). Warszawa: MOŚZN i L.
15.Piontek, B. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne). Problemy Ekorozwoju, nr 2.
16.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011). Raport oceny stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf.
17.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska, nr 5 (99), maj.
18.Poskrobko, B. (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
19.Rok, B. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5.
20.Rutkowska-Podołowska, M., Pakulska, J. (2011). Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38.
21.Visser, W. (2011). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, Vol. 5, No. 3.
22.Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (2015), Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Pobrano z: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860.