Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU
(Green public procurement as an instrument supporting sustainable transport)

Authors: Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki
Keywords: transport green public procurement sustainable development
Year of publication:2016
Page range:12 (117-128)
Klasyfikacja JEL: L99
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Green public procurements are one of the elements of a comprehensive approach in the pursuit of sustainable development. It is not required by law to use them, however, they can lead to many benefits for the customer, society. What is more, they can contribute to environmental protection. Among the positive effects of using green public procurements in transport it should be mentioned that, they e.g. improve air quality, counteract climate changes, reduce costs and promote innovative solutions. This applies above all to public transport, waste collection vehicles and services, which have a significant share in public procurement market. Using environmental clauses contracting authorities may contribute to solution to the local and global problems. In Poland, these clauses are not commonly used. However researches show that the society is gradually taking interest in these clauses, when it comes to their implementation. It concerns especially procurements in transport area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009.
2.Ekologiczne zakupy. Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych. Wyd. drugie. (2011). KE.
3.Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 21.
4.Faracik, B., Szymonek, J. (2015). Zrównoważone Zamówienia Publiczne w Polsce. Możliwości, bariery, strategie. Warszawa: Creative Commons.
5.Joniewicz, T., Jawor-Joniewicz, A. (2015). Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
6.Ołdak-Bułanowska, K. (2015). Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Reference scenario, EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050. (2013).
7.Luxembourg: Directorate-General for Climate Action and Directorate-General for Mobility and Transport.
8.Rezultaty monitoringu stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w 2015 r. (2016). Pobrano z: www.monitoringzzp.pl. (15.03.2016).
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Załącznik nr 1. Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166.
10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dz. U. Nr 96, poz. 559.
11.Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
12.Starzyńska, W., Urbanek, M. (2013). Zamówienia publiczne na środki transportowe a zrównoważony rozwój. Logistyka, nr 2., 130–141.
13.Unijne kryteria GPP dotyczące transportu (2015). Pobrano z: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_pl.pdf. (18.11.2015).