Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Companies with foreign capital and foreign trade of western pomeranian voivodeship economy)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: entities with foreign capital Western Pomeranian Voivodeship foreign trade
Year of publication:2016
Page range:14 (355-368)
Klasyfikacja JEL: F41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper is identification of involvement of companies with foreign capital in a foreign trade and their role in development of foreign trade of Western Pomeranian Voivodeship. The paper is divided into three parts. The first one analyse the number of exporting and importing enterprises with foreign capital broken down by size class and chosen NACE sections , the second part contains statistical analysis of trends observed in value and dynamics of trade of analysed entities and the third part describes the role of companies with foreign capital in development of foreign trade of Western Pomeranian Voivodeship. Results of the original research confirmed that activity of enterprises with foreign capital was growing but in particular size classes of companies and NACE sections it was different. Nevertheless their influence on development of foreign trade of Western Pomeranian Voivodeship is invaluable, despite the of symbolic participation in total number of economic entities of voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambroziak, Ł. (2015). Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami, Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012–2014. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury.
2.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów. (2010–2015). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką.
3.Chojna, J. (2010). Firmy z kapitałem zagranicznym w eksporcie usług. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce, XX raport jubileuszowy. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury.
4.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym. (2005–2015). Warszawa: GUS .
5.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
6.Nakonieczna-Kisiel, H. (2011). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w województwie zachodniopomorskim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12.
7.Nakonieczna-Kisiel, H. (2015). Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 3.
8.Świerkowski, J. (red.) (2011). Strategia przyciągania i utrzymania BIZ dla województwa łódzkiego. Pobrano z: www.strategia_sec.pdf