Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 7, No. 3/2014
Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)

Authors: Jerzy Eider
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland

Paweł Eider
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
Keywords: health recreation/rest tourist activity
Data publikacji całości:2014
Page range:10 (55-64)

Abstract

The purpose of this article is to show the need for recreation in the context of foreign leisure trips of administrative staff of selected universities in zachodniopomorskie (West Pomeranian) voivodship. It is an essential element of health behavior of each individual. This work shows the awareness of people in relation to the organization of the rest – taking into account both the destination, means of transport, as well as hotel animations. With regard to the aspect of health, attention should be paid to proper preparation for the trip.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borzucka-Sitkiewicz K. Zdrowie psychiczne [Mental Health]. In: Edukacja zdrowotna [Health Education]. Eds. K. Borzucka-Sitkiewicz, E. Syrek. Łośgraf. Warsaw 2009: 173–194.
2.Eider P., Paczyńska-Jędrycka M. Zdrowotne aspekty turystyki w świadomości pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego. Handel wewnętrzny. Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. [Health aspects of tour
3.Gracz J., Sankowski T. Psychologia w rekreacji i turystyce. [Psychology in recreation and tourism]. AWF. Poznań 2001.
4.Kiełbasiewicz-Drozdowska I. Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji [Outline of the development of theoretical reflection on the problem of recreation]. In: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) [Theory and Methods o
5.Korzeniewski K. Medycyna w podróży [Medicine in Travel]. E-Pagina. Warsaw 2012.
6.Kowalczyk A. Geografia turyzmu [Geography of Tourism]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2002.
7.Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku [Domestic and foreign trips of Poles in 2012], https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront. net/msport/article_attachments/attachments/42235/original/Wyj_Pol_2012.pdf?1365422013 (12.04.2014).
8.Kurek W. Historia turystyki [History of Tourism]. In: Turystyka [Tourism]. Ed. W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2008: 50–65.
9.Kurek W., Mika M. Turystyka jako przedmiot badań naukowych [Tourism as a Subject of Scientific Research]. In: Turystyka [Tourism]. Ed. W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2008: 11–49.
10.Lubowiecki-Vikuk A.P. Aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy [Aspects of Tourism of the 21 st century]. In: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych [Contemporary Trends in the Development of Forms of Recreation and Touri
11.Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M. (eds). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych [Contemporary Trends in the Development of Forms of Recreation and Tourism]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010.
12.Meyer B. Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego [The Main Factors and Trends in Tourism Development]. In: Obsługa ruchu turystycznego [Tourism Management]. Ed. Meyer. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw 2007: 11–23.
13.Osiński W. Teoria wychowania fizycznego [Theory of Physical Education]. AWF. Poznań: 2011.
14.Paczyńska M. Promocja rekreacji ruchowej przez wybrane hotele niektórych państw basenu Morza Śródziemnego (na przykładzie Egiptu, Grecji, Hiszpanii i Tunezji) [Promotion of Physical Recreation through the Selected Hotels of some Mediterranean Countries (a
15.Paczyńska-Jędrycka M. Impreza turystyczna – zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży [Tourist Event – Safety Principles before Travel]. In: Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia [Socio-cultural Studies in Touris
16.Pilch T., Baumann T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe [Principles of Educational Research. Qualitative and Quantitative Strategies]. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warsaw 2010.
17.Sawicki Z. Psychologiczne aspekty turystyki [Psychological Aspects of Tourism]. In: Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym [Tourism in an Interdisciplinary Perspective]. Eds. J. Wyrzykowski, J. Marak. WSH. Wrocław 2010: 104–114.
18.Siwiński W. Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych) [Empirical Social Research in the Field of Tourism and Recreation (outline of scientific research methodology)]. PSNARiT. Poznań 2006.
19.Sobolak J. Jet Lag Czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej [Jet Lag, i.e. Rapid Time Zone Change Syndrome]. In: medMagazyn: zdrowie, profilaktyka, edukacja [medMagazine: Health, Prevention, Education] 2013; 2: 68–71.
20.The Act of 26 June 1974, the Labour Code. Journal of Laws [DzU] 1974; 24, item. 141.
21.Winiarski R., Zdebski J. Psychologia turystyki [Psychology of Tourism]. WAiP. Warszawa 2008.
22.Wroczyńska A. Bezpiecznie w świat. Poradnik dla podróżnika [Safe Way to See the World. Travel Guide]. KOMT. Gdynia 2012, www. szczepieniadlapodrozujacych.pl/materialy.html#showme (13.04.2014).
23.Wroczyńska A., Kuna A. Podróże i zdrowie. Poradnik [Travel and Health. Guidebook]. Wydawnictwo Bezdroża. Kraków 2006.