Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2015.3-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 11, No. 3/2015
Research Analysis of Selection Criteria at the Initial Stage of Swimming Training of Primary School Junior Students

Authors: Paweł Eider
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin, Poland
Keywords: selection in competitive swimming junior primary school
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (55-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article serves as a review of literature dedicated to the issue of selection criteria at the initial stage of swimming training of children in junior grades of primary school. Research methods used by the reviewed authors were varied. Only in some cases the overall anthropometric examination was used. This paper presents research results of multiple authors concerned with the swimming initiation age, basic somatic features (height and body mass), physical (motor) fitness, and physical function as major criteria for selection. The literature presented in this article lacks, however, information about potential correlations between the sports skills and measurements of motor skills and somatic features of children who are at an initial stage of competitive swimming. Therefore, this issue has not been discussed in the article.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antosiak K. Dynamika rozwoju fizycznego oraz wybranych cech zdolności motorycznych u dziewcząt uprawiających pływanie sportowe na tle ich rówieśniczek nie uprawiających sportu. In: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole (Wrocław–Srebrna Góra 1996, 1997
2.Bergier J. Od naboru do mistrzostwa sportowego w piłce nożnej. In: Sport wyczynowy – stan i perspektywy, eds. J. Bergier, A. Piechniczek. Kancelaria Senatu. Warszawa 2011: 40–43.
3.Białecki R., Czekalska J. Analiza porównawcza poziomu sprawności pływackiej dzieci i młodzieży, uczestników Szkoły Pływania AWF w Warszawie. In: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole (Wrocław–Srebrna Góra 1998), eds. P. Kowalski, J. Migasiewicz, K. Za
4.Cardon G.,Verstraete S., Clercq D., Bourdeaudhuij I. Physical activity levels in elementary-school physical education: a comparison of swimming and non swimming classes. Journal of Teaching in Physical Education. 2004; (23) 3: 252–263.
5.Cięszczyk P., Stępiński M. W jaki sposób proces doboru wstępnego do piłki nożnej różnicuje kandydatów na tle innych dyscyplin sportowych i osób nietrenujących. Antropomotoryka. 2007; 37: 83–94.
6.Dybińka E., Ostrowski A. Wybrane czynniki koordynacyjno-sprawnościowe a postępy w uczeniu się czynności pływackich dzieci 10-letnich. Kultura Fizyczna. 2003; 9–10: 3–8.
7.Dybińska E. Wpływ wyobrażeń motorycznych na sprawność uczenia się i nauczania czynności pływackich 10 letnich dzieci. Antropomotoryka. 2004; 27: 25–36.
8.Dziedziczak K., Witkowski M. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci uprawiających pływanie. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1998; 4: 13–20.
9.Eider J, Eider P. Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego Londyn 2012. PPH Zapol, Szczecin 2012.
10.Eider P. Selection in swimming traning – theoretical study. No. 1 in Szczecin. Centr Eur J Sport Sci. 2014; 5 (1): 65–75.
11.Geladas N.D., Nassis G.P., Pavlicevic S. (2005). Somatic and Physical Traits Affecting Sprint Swimming Performance in Young Swimmers. International Journal of Sports Medicine. 2005; (26) 2: 139–144.
12.Głąb S., Pietrusik K. Ocena rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej ogólnej dzieci w młodszym wieku szkolnym poddanych procesowi nauczania pływania sportowego. In: IV Konferencja nt. „Teoretyczne podstawy wychowania fizycznego i sportu. Aktualny stan
13.Haleczko A., Jezierski R. Korzewa R., Misiołek E., Włodarczyk U. Formy selekcji i indentyfikacji talentów przy doborze dzieci do szkolenia sportowego. Antropomotoryka. 2010a; 50: 27–38.
14.Haleczko A., Jezierski R. Korzewa R., Misiołek E., Włodarczyk U. Ocena motoryczności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych dziesięcioletnich dzieci w ramach doboru do szkolenia sportowego. Antropomotoryka. 2010b; 45: 57–70.
15.Jagiełło W. Przygotowanie fizyczne młodego sportowca. COS. Biblioteka Trenera. Warszawa 2000.
16.Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E. Skuteczność informacji wizualno- werbalnej jako jednego z komponentów doskonalenia sportowej techniki pływania. In: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, ed. D. Umiastowska. Albatros. Szczecin 2008; 12: 251–257.
17.Karpiński R., Opyrchał Cz. Pływanie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie – analiza poziomu sportowego, wieku i budowy somatycznej pływaków. Sport Wyczynowy. 2008; 10–12: 7–23.
18.Karpiński R., Rejdych W. Poziom osiągnięć czołowych pływaków polskich na tle wyników światowych w 2007 roku. Sport Wyczynowy. 2008; 1–3: 31–39.
19.Leonard J. Sixteen Values that Swimmers Learn from the Sport. ASCA Newsletter. 2002; 4.
20.Nowacka-Chiari E. Budowa ciała młodych pływaczek. Słupskie prace biologiczne. Uniwersytet Zielonogórski. 2005; 1: 127–133.
21.Ostrowski A. Umiejętności pływackie dzieci 10 letnich i ich wpływ na efekty zorganizowanej nauki pływania. In: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, ed. D. Umiastowska. Wydawnictwo Promocyjne Albatros. Szczecin 2005; 9: 216–223.
22.Łaski C. Nabór i selekcja w piłce nożnej. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Olsztynie. 2006: 49–53.
23.Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis. Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 6 (2): 93–101.
24.Łubkowska W., Troszczyński J. Obciążenia treningowe a poziom sportowy w pływaniu. In: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. II. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku – teoria i praktyka, ed. J. Eider. Uniwersytet Szczeciński WNP, Szc
25.Łubkowska W., Troszczyński J. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers. Centr Eur J Sport Sci Med. 2013; 2 (2): 21–29.
26.Ostrowski A. Umiejętności pływackie dzieci 10 letnich i ich wpływ na efekty zorganizowanej nauki pływania. In: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, ed. D. Umiastowska. Wydawnictwo Promocyjne Albatros. Szczecin 2005; 9: 216–223.
27.Nowacka-Chiari E. Budowa ciała młodych pływaczek. Słupskie prace biologiczne. Uniwersytet Zielonogórski. 2005; 1: 127–133.
28.Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W. Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Pielęgniarstwo Polskie. Uniwersytet Medyczny, Po
29.Pietrusik K. Kształtowanie się sprawności motorycznej oraz wydolności fizycznej u dzieci uprawiających pływanie sportowe. Roczniki Naukowe AWF, Poznań. 1981; 30: 107–125.
30.Pietrusik K. Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na tempo rozwoju motorycznego u dzieci uprawiających pływanie sportowe. In: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, ed. D. Umiastowska. Wydawnictwo Promocyjne Albatros. Szczecin 1995; 1: 98–106.
31.Pietrusik K. Szybkość uczenia się pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Trening. 1997; 1 (2): 121–129.
32.Rakowski M. Sportowy trening pływacki- nowoczesne metody treningu pływackiego z uwzględnieniem szkolenia pływaków masters i triatlionistów, Londyn 2010.
33.Siewierski M. Dobór i selekcja w pływaniu na przykładzie warszawskich klubów pływackich. In: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski, Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF. Warszawa 2006; 3: 44–47.
34.Stachowicz M., Milde K., Janik M. Wytrzymałość beztlenowa młodych pływaków w wieku 12 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2011; 55 (4): 237–240.
35.Waade B., Chrościelewski J., Przybylski S. Poziom i rozwój koordynacji ruchowej młodych pływaków. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2000; 2: 41–45.
36.Wieczorek W,. Witkowski M. Rozwój sprawności fizycznej i zmiany w budowie ciała młodych pływaczek. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1990; 1: 21–34.
37.Wieczorek W., Witkowski M. Rozwój sprawności fizycznej i zmiany w budowie ciała młodych pływaków. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1992; 3: 17–26.
38.Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. Warszawa. 2006.
39.Wolański N., Pariźkowa J. Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. SiT. Warszawa 1976.
40.Zarzeczny R., Kubierska M., Deska A., Zarzeczna D., Rydz K., Lewandowska A., Bałchanowski T., Bosicki J. Wpływ 8 tygodniowego treningu pływackiego na zdolność wysiłkową 12 letnich chłopców. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2011; 55 (2): 83–86.
41.Ziara W. Jeszcze raz o morfologiczno-funkcjonalnych determinacjach nauki pływania młodszych dzieci. Antropomotoryka. 2011; 53: 55–67.
42.Zysiak B. Wiedza o technice pływania kraulem a szybkość uczenia się. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004; 5: 33–37.