Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce
(Approaches and methods in the study of effectiveness of local government hospitals in Poland)

Authors: Dorota Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Finansów
Keywords: local government's hospital economic effectiveness research analytical tools
Year of publication:2017
Page range:14 (177-190)
Klasyfikacja JEL: L15 H79
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the issue of the study of the economic effectiveness of hospitals owned or co-owned by local government in Poland. Theoretical approaches to understanding the essence of economic efficiency and the relevant economic analytical tools for gaining knowledge about the economic effectiveness of hospitals are the subject. The aim of this paper is to critique the applicability of various theoretical approaches to effectiveness studies and adequate methods of efficiency analysis in the case of local government hospitals in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, 44-54.
2.Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. The Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120 (III), 253-281.
3.Flood, C.M. (2010). International health care reform. A legal, economic, and political analysis. London: Routledge.
4.Glapiński, A. (2012). Meandry historii ekonomii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Golinowska, S. (red.) (2011). Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Warszawa: NFZ. Hass-Symotiuk, M. (red.) (2011). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego
5.systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Huerta de Soto, J. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijor Publ. Comp. Krzeczewski, B. (2014 ). Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w woje¬wództwie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, 1-13.
7.Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency vs. X-Efficiency. American Economic Review, 56, 392-415.
8.Nojszewska, E. (2015). Ekonomiczna analiza efektywności szpitali. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2, 103-129.
9.Porębski, D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (maszynopis rozprawy doktorskiej). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
10.Potts, J. (2007). X-efficiency vs. X-efficacy. W: R. Franz (red.), Renaissance in Behavioral Economics: Essays in honour of Harvey Leibenstein. New York: Routledge Taylor & Francis Ltd.
11.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, ill UDA-POKL.05.02.01-00-115/10-00 (2015). Wrocław.
12.Stigler, G.J. (1976). The Xistance of X-Efficiency. American Economic Review, I (66), 213-216. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. ill 112, poz. 654, art. 59. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.