Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO
(Virtual team member's competencies)

Authors: Beata Krawczyk-Bryłka
Politechnika Gdańska
Keywords: teamwork virtual teams virtual social competencies digital competencies
Year of publication:2017
Page range:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: D83 J24 M51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article concerns the subject of virtual collaboration that requires the team leaders and team members the specifi c competencies. There are competencies understood as knowledge, abilities and skills pointed that are needed for effective virtual teamwork and creating team climate based on trust. Article consists of literature review and recommendations referring tofuture research. The fi nal result of the article is the virtual team member competencies model. It can be used in virtual team stuffi ng as the ideal candidate profile.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blackburn, R., Furst, S., Rosen, B. (2003). Building Winning Virtual Team. KSAs, Selection, Training, and Evaluation. W: C.B. Gibson, S.G. Cohen (red.), Virtual Teams That Work. Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness. San Francisco: John Wiley & Son.
2.Dagan, I., Mandell, D. (2006). Virtual Team Work. CISV International Ltd. Virtual Team Work Guide.
3.Derven, M. (2016). Four Drivers to Enhance Global Virtual Teams. Industrial and Commercial Training, 48 (1), 1–8. DOI 10.1108/ICT-08-2015-0056.
4.DuFrene, D.D., Lehman, C.M. (2012). Communications Strategies for Virtual Teams. New York: Business Expert Press.
5.Ferazzi, K. (2014). Getting Virtual Teams Right. Harvard Business Review, 12. Pobrane z: https://hbr.org/2014/12/getting-virtual-teams-right.
6.Grucza, B., Klekowski, T., Mittelstaedt, E., Pyda, E., Zakrzewska, M. (2012). Elementarz Telepracy. Warszawa: Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Lewiatan.
7.Harvey, M., Novicevic, M.M., Garrison G. (2004). Challenges to Staffi ng Global Virtual Teams. Human Resource Management Review, 14, 275–294. DOI: 10.1016/j.hrmr.2004.06.005.
8.Herdan, A., Stuss, M. (2005). Miejsce wirtualnych organizacji we współczesnym zarządzaniu. Zagadnienia Technicnzo-Ekonomiczne, 50 (2/3), 235–243.
9.Hertel, G., Geister, S., Konradt, U. (2005). Managing Virtual Teams: A Review of Current Empirical Research. Human Resource Management Review, 15, 69–95. DOI: 10.1016/j.hrmr.2005.01.002.
10.Hertel, G., Konradt, U., Voss, K. (2006). Competencies for Virtual Teamwork: Development and Validation of Web-based Selection Tool for Members of Distributed Teams. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15 (4), 477–504. DOI: 10.1080/13594320600908187.
11.Hilarowicz, A., Pollak, A. (2010). Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji, Chowanna, 2, 163–17.
12.Hill, N.S., Bartol, K.M. (2016). Empowering Leadership and Effective Collaboration in Geographically Dispresed Teams. Personel Psychology, 69, 159–198. DOI: 10.1111/peps.12108.
13.Hoegl, M., Muethel, M. (2016). Enabling Shared Leadership in Virtual Project Teams: A Practitioners’ Guide. Project Management Journal, 47 (1), 7–12. DOI: 10.1002/pmj.21564
14.Kawka, T., Listwan, T. (2010). Dobór pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (s. 101–147). Warszawa: C.H. Beck.
15.Killingsworth, B., Xue, Y., Liu, Y. (2016). Factors Infl uencing Knowledge Sharing among Global Virtual Teams. Team Performance Management, 22 (5/6), 284–300. DOI: 10.1108/TPM-10-2015-0042.
16.Kisperska-Moroń, D. (2008). Świat wirtualnych organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 1 (4), 7–16.
17.Krawczyk-Bryłka, B. (2015). Budowanie zespołu wirtualnego (poradnik). Pobrane z: https://repository.os.niwa.gda.pl/bitstream/handle/niwa_item/72/Budowanie%20zespo%C5%82u%20wirtualnego.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
18.Lenard, D. (2009). Nowe umiejętności miękkie: kompetencje wirtualne. Pobrane z: http://hrstandard.pl/2009/07/27/nowe-umiejetnosci-miekkie-kompetencje-wirtualne.
19.Liu, X., Maqjuka, R.J., Lee, S. (2008). The Effects of Cognitive Thinking Styles, Trust, Confl ict Management on Online Students’ Learning and Virtual Team Performance. British Journal of Educational Technology, 39 (5), 829–846. DOI: 10.1111/j.1467-8535.2007.00775.x.
20.Marković, D., Radowić-Marković, M., Minović, J. (2015). A New Virtual Team Competence Defi ning Model. Economic Research – Economska Istrazivanja, 28 (1), 1034–1045.
21.Opolska, A., Karbowski, A., Cichocki, M. (2009). Wirtualna inteligencja emocjonalna. E-mentor, 3 (30). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/654.
22.Pathak, A.A. (2015). Effective Knowledge Management Boots Virtual Teams. Human Resource Management International Digest, 23 (3), 26–28. DOI: 10.1108/HRMID-03-2015-0048.
23.Tannenbaum, S.I., Mathieu, J.E., Salas, E., Cohen, D. (2012). Teams Are Changing: Are Research and Practice Evolving Fast Enough? Industrial and Organizational Psychology, 5, 2–24.
24.Urquhart, S.M. (2009). Virtual Teams: Selection and Assessment of Team Member. Pobrane z: https://pl.scribd.com/document/38600847/Urquhart-HRDV-5750-Virtual-Teams-FINAL-Section-2-of-2.
25.Virtual Teams: Key Success Factors (2010). Part 3. Pobrane z: http://pmtips.net/blog-new/virtual-teams-key-success-factors-part-3.
26.Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor, 2 (49). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1003.