Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim
(Costs of sustainable development in European agriculture (theoretical aspects))

Authors: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Keywords: EMA financial support public goods functions of agriculture sustainable development
Year of publication:2017
Page range:10 (55-64)
Klasyfikacja JEL: Q10 Q14 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

All actions aimed at achieving sustainable development in Europe (in agriculture) entail a number of different activities. One of them does not involve expenditures, such as changing society’s consciousness, others have to be related to cost increase. This paper presents the activities of EU farmers in order to achieve sustainable development in agriculture, ways of valuing work effects by the market mechanism, and the causes and methods of supporting farmers’ activities in the EU.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agriculturalmarkets (2017). Pobrano z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets_en.
2.Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWE.
3.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010). Bruksela: COM (2010) 672.
4.Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski Model Rolnictwa – uwarunkowania ewolucji. Roczniki Naukowe Rolnictwa. Seria G, 98 (3), 9–20.
5.Kronenberg, T. (2010). Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (s. 8–43). Kraków: Fundacja Sendzimira.
6.Małażewska, S. (2015). Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko, 1 (52), 132–147.
7.Małecki, A. (2016). Wydatki na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w budżecie Unii Europejskiej a cele Wspólnej Polityki Rolnej. Prace Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Materiały informacyjne dotyczące płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenianie) (2016). Warszawa: Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW.
9.Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (2009). Bruksela: COM (2009) 591.
10.PROW 2014–2020 (2016). Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.
11.Żmija, D. (2014). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Studia Ekonomiczne, 166, 149–158.