Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2016 (38)
Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne
(The Idea of a Socio-Cultural Regionalism. Historical-Axiological Reminiscences)

Authors: Ryszard Kowalczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Keywords: the idea of regionalism local governments
Year of publication:2016
Page range:18 (5-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author has concentrated on the idea of a socio-cultural regionalism, which is depicted in terms of historical-axiological reminiscences. He has emphasised the enormous cultural potential of this idea, which is not sufficiently used in the practice of local governments. He presented the approach of regionalism as an important value in the modern state, which forces the search for consensus and tolerance between people of different values living together in a pluralistic and democratic state, which is also a kind of community of values.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowski, E. (1899). Pierwiastki indywidualne w socjologji. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego.
2.Adamski, W. (1938). Kultura i jej dziedziny. Poznań: Spółka Akcyjna Ostoja.
3.Badora, K., Koziarski, S. (2008). Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
4.Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Żak.
5.Biedka, E. (1983). Tradycje narodu – to także historia regionu, miasta, wsi, rodziny. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
6.Błasiak, A. (2002). Młodzież – świat wartości. Warszawa: WAM.
7.Bogucki, O. (2011). Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Borowski, W.M. (1922). Wychowanie narodowe. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
10.Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A. (red.). (2010). Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Burdy, B., Szymczak, M. (red.). (2010). „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego.
12.Chojnicki, Z., Czyż, T. (1993). Region i regionalizacja w geografii. W: K. Handke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów (s. 31). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
13.Czerner, A., Nieroba, E. (2010). Cenne a niedoceniane. Korzyści z interdyscyplinarnego badania dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego. W: M.S. Szczepański, T. Nawrocki, A. Niesporek (red.), Deficyty badań śląskoznawczych (s. 171–195). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
14.Dulczewski, Z. (1984). Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
15.Dulczewski, Z. (2000). O Florianie Znanieckim. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
16.Fish, S. (2007). Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków: Universitas.
17.Fisk, R. (2008). The age of the warrior. Selected essays. New York: Nation Books.
18.Gadamer, H.-G. (1992). Dziedzictwo Europy. Warszawa: Spacja.
19.Gadamer, H.-G. (1993). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków: Inter Esse.
20.Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Grygieńć, J. (2012). Wola powszechna w filozofii politycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
23.Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
24.Handelsman, M. (1973). Rozwój narodowości nowoczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
25.Handke, K. (red.). (1993). Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
26.Hoffman, M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
27.Ingarden, R. (1966). Przeżycie, dzieło, wartość. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
28.Ingarden, R. (1970). Studia z estetyki, t. III. Warszawa: PWN.
29.Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Janikowski, R. (2010). Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność. Wrocław–Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
31.Kamińska-Szmaj, I. (1993). Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
32.Kantak, K.J. (1908). Obowiązki społeczne i narodowe. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
33.Kiciński, K., Świda, H. (1987). Przed sierpniem i po grudniu – z badań nad postawami i wartościami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
34.Kmita, J. (1971). Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa: PWN.
35.Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
36.Kmita, J. (1985). Kultura i poznanie. Warszawa: PWN.
37.Kmita, J. (2007). Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
38.Kmita, J., Banaszak, G. (1991). Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
39.Kołakowski, L. (1990). Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Warszawa: Iskry.
40.Komunikat Komisji Europejskiej (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela.
41.Konieczka-Śliwińska, D. (2014). Jak uczyć o regionie? Koncepcje edukacji regionalnej w XX i XXI wieku. W: J. Derenda (red.), Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa (s. 153–175). Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
42.Koskowski, B. (1915). Słowo wstępne. W: W. Rogowski, T. Radliński (red.), Szkoła narodowa (s. 7–8). Warszawa:Drukarnia M. Arcta.
43.Kowalczyk, R. (2006). Archetypy biblijne komunikowania społecznego. Poznań: Wydawnictwo Contact.
44.Kowalczyk, R. (2013a). Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
45.Kowalczyk, R. (2013b). Media lokalne w liberalnym społeczeństwie. W: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka (red.), Media lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania (s. 40–47). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
46.Krzysztofek, K. (2000). Media w funkcjonowaniu instytucji politycznych. Implikacje dla Polski. W: J. Muszyński (red.), Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych (s. 1–13). Gdynia–Warszawa: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
47.Kwaśniewski, K. (1987). Region kulturowy. W: A. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne (s. 142). Warszawa–Poznań: PWN.
48.Kwaśniewski, K. (1993). Elementy teorii regionalizmu. W: K. Handke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów (s. 76). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
49.Kwieciński, Z. (1987). Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
50.Laskowska, E. (1993). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
51.Lorenz, K. (1972). Tak zwane zło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
52.Łach, J., Zaręba, A. (red.). (2012). Krajobrazy zdefiniowane. Znaki i symbole w krajobrazie. Wrocław: Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski.
53.Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
54.Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
55.Mańkowski, Z. (1990). Miejsce historii regionalnej w badaniu dziejów najnowszych (rozszerzone tezy). W: J. Maternicki (red.), Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania (s. 260–268). Warszawa: PWN.
56.Marody, M. (red.). (1991). C o n am z ostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Aneks.
57.Michalski, J.T. (2011). Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Victora E. Frankla. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
58.Michałowski, K. (red.). (2009). Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy regionalne i lokalne, t. 2. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
59.Narojek, W. (1982). Struktura społeczna w doświadczeniu jednostek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
60.Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
61.Nowak, P. (2002). Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
62.Nowak, S. (red.). (1989). Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa: PWN.
63.Nowosielska-Sobel, J., Strauchold, G., Ślepowroński, T. (red.). (2011). Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku. Wrocław: Atut.
64.Omelaniuk, A.J. (2009). „Myśląc Ojczyzna”. Kształtowanie polskiej tożsamości, edukacja patriotyczna w szkole – inspiracje. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej: Wrocław.
65.Ossowski, S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN.
66.Pawłowski, A. (2008). Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.
67.Pilch, T. (red.). (2006). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
68.Polanowski, E. (1983). Kształtowanie się świadomości regionalistycznej w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie
69.Kalisza). W: S. Frybes (red.), Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 połowy XIX wieku. Studia (s. 157–170). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
70.Poskrobko, B. (red.). (2011a). Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
71.Poskrobko, B. (red.). (2011b). Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
72.Prus, B. (1905). Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa: Jan Fiszer.
73.Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: PWN.
74.Rasiński, L. (2010). Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
75.Rawls, J. (2012). Liberalizm polityczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
76.Rączaszek, A. (red.). (2011). Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
77.Ryczan, K. (1992). Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
78.Shils, S. (1984). Tradycja. W: Kurczewska J. (red.), Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik.
79.Siciński, A. (red.). (1976). Styl życia. Koncepcje i propozycje. Warszawa: PWN.
80.Siciński, A. (red.). (1988). Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
81.Siemianowski, A. (1993). Człowiek a świat wartości. Gniezno: Gaudentinum.
82.Słobodzian, B. (2003). Dylematy polityki rozwoju regionalnego Polski. W: M. Barański (red.), Samorząd – Rozwój – Integracja (s. 75–176). Katowice: Uniwersytet Śląski.
83.Smolak, M. (2012). Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej. Warszawa: LEX.
84.Sulima, R. (2001). Głosy tradycji. Warszawa: Wydawnictwo DIG.
85.Szacki, J. (1971). Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
86.Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Aletheia.
87.Szahaj, A. (2012). Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
88.Szymański, M. (2006). Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
89.Środa, M. (2003). Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Aletheia: Warszawa.
90.Świda-Ziemba, H. (2000). Obraz świata i bycia w świecie. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
91.Taborski, A. (red.). (2002). Media a regionalizm. Kultura w mediach. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.
92.Tischner, J. (1982a). Etyka wartości i nadziei. W: D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner (red.), Wobec wartości (s. 85). Poznań: W Drodze.
93.Tischner, J. (1982b). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
94.Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paryż: Sekretariat Misyjny.
95.Tischner, J. (1992). Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. Kraków: Znak.
96.Tischner, J. (1998). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.
97.Tischner, J. (1999). Drogi i bezdroża miłosierdzia. Kraków: AA.
98.Tomczak, A. (1991). Historyczne badania regionalne i ich znaczenie. W: Cz. Niedzielski (red.), O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej (s. 9–17). Ciechanów–Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury.
99.Trentowski, B.F. (1845). Urywki polityczne. Paryż: Księgarnia Słowiańska.
100.Trojan, M. (red.). (2003). Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
101.Wincławski, W. (2011). Słownik biograficzny socjologii polskiej (s. 264–286). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
102.Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 (bmrw). https://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport_wizja_zrownowazonego_rozwoju_dla_polskiego_biznesu_2050.pdf.
103.Wnuk-Lipiński, E. (2003). Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji. Warszawa: Scholar.
104.Woźny, A. (2013). Wprowadzenie, czyli pochwała lokalności, regionalizmu i peryferii. W: M. Ursela, A. Woźny (red.), Media w regionach – regiony w mediach (s. 5–14). Jelenia Góra: Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
105.Wrzesiński, W. (1995). Badania regionalne wobec wyzwań współczesności. W: Regionalizm – tradycja i współczesność (s. 11–21). Olsztyn: Pojezierze.
106.Wysocka, B. (1981). Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919–1939. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
107.Wysota, W. (red.) (2011). Rozwój zrównoważony regionów Polski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
108.Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
109.Zaręba, S. (2003). Dynamika świadomości religijno-moralnej w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
110.Zdrenka, M.T. (2012). O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
111.Zieliński, Z. (1994). Mit „Polak-katolik”. W: W. Wrzesiński (red.), Polskie mity polityczne XIX i XX wieku (s. 107–117). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
112.Znaniecki, F. (1921). Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologii. Poznań: Wydawnictwo Głos.
113.Żychliński, L. (1884). Rzecz o postępie. Poznań: Księgarnia A. Cybulskiego.
114.Bobrowska, E. (2003). Kategoria wspólnoty w definicjach sytuacji formułowanych na łamach „Naszego Dziennika”. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, 45–57.
115.Bogucki, O. (2014). Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 55–68.
116.Bonecki, M. (2012). Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2, 178–198.
117.Gańczyk, B. (2004). Patriotyzm dzisiaj. Edukacja obywatelska, regionalna i europejska. Koniński Kurier Oświatowy, 1, 20–21.
118.Gomolec, L. (1986). Regionalizm wielkopolski. Kronika Wielkopolski, 3, 84–87.
119.Grad, J. (2010). Współczesny sens regionalizmu. Sensus Historiae, 1, 51–68.
120.Herbst, S. (1956). Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej. Kwartalnik Historyczny, 4/5, 456–468.
121.Jankowski, D. (1990). Regionalizm jako ideologia, zasada działania i orientacja poznawcza. Kaliskie Zeszyty Muzealne, 1 (7).
122.Klamut, M. (1997). Regiony jako pośrednie ogniwo administracji publicznej. Gospodarka Narodowa, 6, 1–12.
123.Kurczewska, J., Kempny, M., Bojar, H. (1998). Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji. W poszukiwaniu korzeni demokracji. Studia Socjologiczne, 2, 89–110.
124.Kwiatkowski, P. (1984). Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej. Kultura i Społeczeństwo, 4, 143.
125.Lorenc, W. (2010). Próba powiązania troski o siebie z otwarciem na innych w filozoficznych poglądach Hansa-Georga Gadamera. Fenomenologia, 8, 93–107.
126.Majka-Rostek, D. (2009). Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny. Kultura i Historia, 16, 54–59.
127.Markiewka, T. (2010). Interpretacja, kultura, autor: refleksje nad Stanleyem Fishem. Tekstura, 1, 89–99.
128.Michalski, K. (2012). Integracyjna koncepcja zrównoważonego rozwoju (IKoNE). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 3, 49–62.
129.Pisarkiewicz, M. (2013). Regionaliści – strażnicy pamięci, ostatni romantycy czy inżynierowie marketingu? Zapiski Kazimierzowskie, 10 (6).
130.Popper, K. (1973). Krytycyzm i tradycja. Znak, 11, 109–110.
131.Rodewald, M. (2009). Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich. Język. Komunikacja. Informacja, 4, 95–108.
132.Rosicki, R. (2010). Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 4, 44–56.
133.Skorowski, H. (2013). Regionalizm XXI wieku. Zeszyty Senackie, 13, 14–15.
134.Stachewicz, K. (2011). Józefa Tischnera myślenie według czy przeciw wartościom? Filozofia Chrześcijańska, 8, 47–59.
135.Szczygieł, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania wartości – propozycja badań. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 6, 171–177.
136.Szepietowski, M. (2011). Region, „Europa” czy… państwo? Cywilizacja, 36, 67–73.
137.Szlinder, M. (2010). Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Praktyka Teoretyczna, 1, 5–26.
138.Tischner, J. (1972). Wartości etyczne i ich poznanie. Znak, 215, 629–646.
139.Trosiak, C. (2014). Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną. Przegląd Politologiczny, 4, 159–176.
140.Wiśniewski, R. (2011). Interesy i wartości, użyteczność i godność – o potrzebie interwencji w moralne gry językowe. Filozofia Chrześcijańska, 8, 7–20.