Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/1 2018
Struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016
(Structure of the incomes of land and urban counties in the west pomeranian voivodeship in the years 2012–2016)

Authors: Natalia Aleksandra Oleszczyk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local government revenue
Year of publication:2018
Page range:12 (111-122)
Klasyfikacja JEL: H72 H20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to indicate differences in the structure of budget incomes between land and urban counties. The main focus was on presenting the essence and tasks that are implemented by the county. Next, the structure of county budget incomes was analyzed. In order to achieve the set goal, an analysis of the literature on territorial self-governments and budgets of the land and urban counties was carried out. Based on the analyzes carried out, there is a difference in the structure of income in both types of counties. In the case of the land counties, a significant part of the income is represented by general subsidies, for urban counties these are own incomes. This indicates a much greater economic independence of urban districts in comparison with land districts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borodo, A. (2006). Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: LexisNexis.
2.Czaja, S., Becla, A. (2016). Główne błędy przygotowania lokalnych strategii rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemii Lubuskiej, Opolszczyzny i Wielkopolski). Studia i Prace WNEiZ, 46, 209–218.
3.Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. nr 91, poz. 578.
5.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. T.j. Dz.U. 2017, poz.1868.
6.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. nr 96, poz. 603 z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966.
8.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. T.j. Dz.U. 2017, poz.1453.
9.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. T.j. Dz.U. 2017, poz.1769. Izdebski, H. (2003). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis.
10.Kozłowski, A.J., Czaplicka-Kozłowska, I.Z. (2010). Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
11.Kujawa, M. (2008) Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródło finansowania rozwoju regionalnego. W: Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce, red. L. Oręziak (s. 25–65). Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
12.Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żak, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Oręziak, L. (red.) (2008). Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
14.Patrzałek, L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Sienkiewicz, M.W. (2011). Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej.
16.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
17.Wyporska, J. (2002). Zadania jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno (s. 37–65). Warszawa: LexisNexis.