Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2017 (41)
Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Urban movements and their influence on the development of the idea of civil society. Contribute to the problem)

Authors: Andrzej Wojtaszak
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: urban movements civil society social participation local government elections
Year of publication:2017
Page range:16 (69-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The problem of shaping civil society affects many areas of life. Very important space in which this activity is particularly visible are the cities. The emergence of urban movements is connected with the desire to participate in civic life, to influence the shape of one’s own environment both in terms of urban and socio-political. Urban movements have become actors of social life in many cases becoming actors of political life. The voice of support for mayors or city mayors often determines their choice. In Poland, the place of events organizes congresses, creates “urban theses” or organizes common facilities (The Urban Movement Agreement), starting in the local elections. They are an important part of the political scene.
Download file

Article file

Bibliography

1.9 tez miejskich (2011). Pobrane z: http://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie (18.05.2017).
2.Antoszewski, A., Herbut, R. (red.) (2003). Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych. Wrocław: Alfa 2.
3.Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
4.Barber, B.R. (2000). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
5.Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). COM(2011) 144 wersja ostateczna z dnia 28 marca 2011 r. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
6.Billert, A. (2010). Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce, na tle standardów unijnych w zakresie planowania. Pobrane z: www. urbanistyka INFO (20.05.2017).
7.Brzechczyn, K. (1998). Rewolucja w obronie wolności. Filozofia Polityczna Hannah Arendt. Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 1 (20), 92–96.
8.Czapliński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
9.Czapliński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
10.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Celiński, A. (2015). Czym jest radykalne miasto? Pobrane z: http://publica.pl/teksty/czym-jest-radykalne-miasto-51010.html (22.05.2017).
12.Ciszewski, P. (2012). Ruchy miejskie to fronty miejskie. Res Publica Nowa. Pobrane z: http://publica.pl/teksty/ruchymiejskie-to-fronty-miejskie-28774.html/3 (20.05.2017).
13.Ciszewski, P. (2014), Ruchy miejskie to fronty miejskie. W: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm polityki miejskiej, doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Czym jest budżet obywatelski? (2017). Pobrane z: https://budzet.krakow.pl/strona_glowna/207100,artykul,dokumenty_budzetu_obywatelskiego.html, (22.05.2017).
15.Ekstowicz, B. (2015). Procesy i ruchy społeczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku. Civitas Homnibus, 10, 49–50.
16.Erbel, J. (2014). Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego. Władza sądzenia, 4, 37–47.
17.Górski, R. (2007). Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu. Kraków: Wydawnictwo „Korporacja Ha!art”.
18.Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
19.Kantyka, Z. (2011). Ruchy społeczne jako podmioty polityki. W: S. Wróbel (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.
20.Karta Lipska nt. Zrównoważonych Miast Europejskich Projekt końcowy (stan 2 maj 2007). Pobrane z: http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska.pdf (19.05.2017).
21.Kowalewski, M. (2013). Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 3/2 (6), 1–26.
22.Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.
23.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015).Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
24.Krzewinska, A. (2014). Miejski budżet partycypacyjny i współczesne ruchy społeczne. W: A. Wojtaszak (red.), Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi. Szczecin: Volumina.pl Daniel Konarzewski.
25.Kubicki, P. (2013). Polskie ruchy miejskie in statu nascendi. W: A. Maszkowska, K. Sztop-Rytkowska (red.), Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom. Białystok: Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Scolab”.
26.Kuciński, D. (2016). Uwarunkowania powstania i rozwoju nowych ruchów społecznych. Pobrane z: www.racjonalista.pl/pdf.php/s,6688 (26.05.2016).
27.Łuczak, K. (2014). Apolityczność – polityczność – upolitycznienie. Rzecz o ruchach miejskich w Polsce. W: A. Wojtaszak (red.), Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi. Szczecin: Volumina.pl Daniel Konarzewski.
28.Matyja, R. (2016). Ile w Polsce powinno być miast. Internetowy Miesięcznik Idei, 7 (73), 1–5. Pobrane z: https://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2016/07/NK-73-Matyja.pdf (17.05.2017).
29.McGuiryk, J. (2015). Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Res Publica.
30.Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. (2013). Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Fundacja Res Publica im. H. Rzeczkowskiego.
31.Offe, C. (1995). Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. T.1.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
32.Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
33.PKW. Wybory Samorządowe 2014 (2014). Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ 362_ Rady_ dzielnic (10.05.2017)
34.PKW. Wybory Samorządowe 2014 (2014). Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/359_Rady_gmin (19.05.2017).
35.Porozumienie Ruchów Miejskich (2014). Pobrane z: https:// kongresruchowmiejskich.pl/porozumienie-ruchow-miejskich (20.05.2017).