Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (37)
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski
(Women’s socio-political activity at the local level in some Polish cities)

Authors: Agnieszka Ignasiak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: election local government president of a town city council
Year of publication:2016
Page range:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose: The activity of the civil movement of women resulted in adopting the Quota Act. It introduced to the Electoral Code the provision that guaranteed that the number of candidates who were women could not be less than 35% of all candidates on the list. This provision, however, does not apply to single-member constituencies. It is worth considering how the political activity of women looked like during the local elections in 2014 and whether electoral quotas for women were held. The question is, if giving voters the right to choose their representatives to the bodies with authority had led to greater participation of women in local politics.Methodology: This paper was prepared on the basis of a comparative analysis of the local election results for presidents and councillors from 2010 to 2014. The analysis was limited to the cities with 50,000 - 70,000 inhabitants.Findings: The study demonstrated that it was only in several cities where women became more politically active, despite the introduction of the majority voting system. However, they gained more seats.Originality: The conclusions of a comparative analysis conducted by the author are the value of the paper.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1998 Nr 162 poz. 1126.
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.
3.Wybory samorządowe 2010. PKW. http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321400.html.
4.Wybory samorządowe 2014. PKW. http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401.
5.CBOS. (2013a) Rządzący I rządzone? Postawy kobiet wobec polityki, Komunikat z badań CBOS. BS/ 58/2013. Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_058_13.PDF dostęp 21.05.2016
6.CBOS. (2013) Kobiety w życiu publicznym, Komunikat z badań CBOS. BS/ 34/2013.Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_034_13.PDF dostęp 21.05.2016
7.Barburska, O. (2002). Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej. Studia Polityczne, nr 2, 69-93.
8.Chybicka, A., Kuźmierczak, M. (red.). (2006), Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
9.Fuszara, M. (2011). Kobiety w samorządach lokalnych: wybory 2010. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
10.Kluczyńska, U. (2009). Kobiety na „drugiej linii” władzy? Wizerunki kobiet (bez)pośrednio angażujących się w politykę. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce.(s.60-83). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Kurczewski, J. (2008). Antypolityka jako polityka bez partii. Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN
12.Marszałek-Kawa, J.(red). (2009). Kobiety w polityce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
13.Musiał-Karg, M. (2014). Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym? Political Preferences 8/2014, 61-75.
14.Siemieńska, R. (red.). (2005). Płeć, wybory, władza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15.Stelmach, A. (2013). Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 7-24.
16.Titkow, A., Duch-Krzysztoszek, D., Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet – mity, realia, perspektywy. Warszawa: PAN.