Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (2) 2018
The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units

Authors: Agnieszka Paluch-Dybek
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Keywords: revenue budget local government municipality
Data publikacji całości:2018-12-10
Page range:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This study is of descriptive and explanatory character. It refers to the presentation of income of Lubuskie local government units in 2015–2016 in the area of financial independence and depiction of income items in the budget structure of municipalities. The aim of the study is to familiarize the reader with the structure of income of Lubuskie local government units. The following research methods were used in the work: literature studies, analysis and inference. An in-depth analysis of the sources of external law and inference on the basis of available report on the implementation of budgets by Lubuskie local government units in 2016, the results of the supervisory, opinion-giving and audit activity of the RIO (Regional Camber of Audit) in Zielona Góra were also necessary.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agopszowicz, A., Gilowska, Z., Taniewska-Peszko, M. (1999). Prawo samorządu terytorialnego w zarysie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2.Czerski, P., Hanusz, A., Niezgoda, A. (2010). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warsaw: Wolters Kluwer.
3.Gajl, N. (1992). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Grześkiewicz, W. (2002). Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego. Samorząd Terytorialny, 4, 37–47.
5.Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2006). Dochody budżetu gminy. Warsaw: Wolters Kluwer.
6.Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1–2, 82–90.
8.Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Liber.
9.Kożuch, A., Brzozowska K. (2006). Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi. In: A. Kożuch, K. Brzozowska (eds.) Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi (pp. 11). Cracow: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.Kożuch, A., Mirończuk, A. (2005). Planowanie finansowe w gminie, Zarządzanie finansami lokalnymi. Białystok: Wydawnictwo Fundacja Współczesne Zarządzanie.
11.Miemiec, W. (2011). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Difin.
12.Nowacka, E.J. (1997). Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
13.Niewiadomski, Z., Grzelczak, W. (1990). Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze.
14.Niewiadomski, Z., Siemiński, W., Sosnowski, P., Tetera, M. (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Bydgoszcz–Warsaw: Kwartalnik Prawa Publicznego.
15.Podgórski, K. (1991). Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 11–12, 20–26.
16.Ruśkowski, E. (1998). Struktura polskiego prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji i orzecznictwa sądowego. Warsaw: Wydawnictwo Polskie prawo finansowe.
17.Sadowska, B. (2014). Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
18.Sadowska, B. (2017). Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
19.Storczyński, J. (2006). Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym. Bydgoszcz–Chorzów: Oficyna Wydawnicza Branta.
20.Szewczuk, A. (2004). Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
21.Talik, A., Lachiewicz, W. (2017). Dotacje z budżetów samorządu terytorialnego. Warsaw: C.H. Beck.
22.Wojewodzic, T., Płonka, A. (2008). Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości, Warsaw: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
23.Wójtowicz, W. (2003). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC.
24.Zięba-Załucka, H. (1999). Samorząd Terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej po reformie ustrojowej – wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
25.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Journal of Laws 2001 No. 142, item 1591 as amended.
26.Ustawa z 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Journal of Laws 2009 No. 114, item 946.
27.Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Journal of Laws No. 64, item 593 as amended.
28.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.11.1990 r., SA/P 1267/90, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 1990, No. 4, item 14.