Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (37)
Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast)
(Institutional and legal conditions of participation and civic dialogue on the local level (the case of selected cities))

Authors: Agnieszka Pawłowska
Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Radzik
Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Keywords: participative democracy deliberative democracy participation consultation local government
Year of publication:2016
Page range:20 (19-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article aims to determine the level of regulatory and institutional preparation of selected cities for civic participation based on consultation and dialogue. The considerations of the article fit within the theory of participatory and deliberative democracy. The resolutions regulating the issue of participation and civil dialogue, and the organizational structures of city halls were examined in 18 Polish cities. The study found that the resolutions universally regulating consultation with residents were enacted in 16 cities. Analysis of the content of the resolutions confirmed the assumption of a generally well-prepared legal basis for consultation. There was no positive correlation between the adoption of the resolution and the presence of an organizational unit in the city hall, which among its tasks has mainly consultation and dialogue with residents.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of American Institute of Planners, 35 (4), 216-224.
2.Barber, B., (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of California Press.
3.Bekkers, V., Dijkstra, G., Fenger, M. (red.) (2007). Governance and the Democratic Deficit: Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices. Aldershot: Ashgate.
4.Chambers, S. (2003). Deliberative Democratic Theory. Annual Review of Political Science, 6, 307-326. DOI: 10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538.
5.Fishkin, J.S. (2014) Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice. W: K. Grönlund, A. Bächtiger, M. Setälä (red.), Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process (s. 27-40). Colchester: ECPR Press.
6.Florida, A. (2013). Participatory Democracy versus Deliberative Democracy: Elements for a Possible Theoretical Genealogy. Two Histories, Some Intersections, 7th ECPR General Conference, Sciences Po, Bordeaux, 4 – 7 September 2013. Pobrano z: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/71d7f83c-3fe4-4b11-82a2-c151cd3769f4.pdf, 13.06.2016.
7.Gabardi, W. (2001). Contemporary Models of Democracy. Polity, 33 (4), 547-568.
8.Gould, C. (1988). Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
9.Grzeszczak, J. (2012). Partycypacja publiczna w dużych miastach. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1 (s. 234-249). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
10.GUS, Ludność według płci, województw i powiatów, stan w dniu 31 XII 2015, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (5.07.2016).
11.Gutmann, A., Thompson, D. (1997). Deliberating about Bioethics. The Hastings Center Report, 27 (3), 38-41.
12.Hilmer, J.D. (2010). The State of Participatory Democratic Theory. New Political Science, 32 (1), 43-63. DOI: 10.1080/07393140903492118.
13.Informacja udzielona przez Administratora portalu „Idea Kielce” w dniu 15 kwietnia 2016 r.
14.Informacja udzielona przez Sekretarza Miasta Zielona Góra, w dniu 6 maja 2016 r.
15.Krzynówek, A. (2010). Rozum a porządek polityczny – wokół sporu o demokrację deliberatywną. Kraków: Wydawnictwo WAM.
16.Obwieszczenie Nr XLIII.1.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały – Statutu Miasta Zielona Góra.
17.Offe, C. (2011). Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised?. Czech Sociological Review, 47 (3), 447–472.
18.Olech, A. (2012). Modele partycypacji publicznej w Polsce. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1 (s. 25-52). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
19.Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
20.Pawłowska, A. (1995). Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Studium amerykańskie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
21.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Katowice, Załącznik do Zarządzenia Nr 623/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
22.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania, Załącznik do zarządzenia Nr 24 /2016/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.06.2016 r.
23.Sepkowski, A. (2011). Uwagi o treściach i formach demokracji, W: M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
24.Sroka, J. (red.) (2008). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
25.Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. European Journal of Political Research, 45 (5), 787-810.
26.Tucker, C. (2007). A Ladder of Citizen Participation – Sherry R Arnstein. Pobrano z: https://www3.epa.gov/air/ej/conference2007/Connie_Tucker_Handout_CBPR_Ladder.pdf (15.07.2016).
27.Uchwała LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.
28.Uchwała Nr 1214/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin.
29.Uchwała Nr 478/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.
30.Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn.
31.Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
32.Uchwała Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych.
33.Uchwała Nr XII/155/2007 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bydgoszczy.
34.Uchwała Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.
35.Uchwała Nr XLI/424/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2004 r . w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola.
36.Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.
37.Uchwała Nr XLIII.356.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra.
38.Uchwała Nr XLV/409/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zielona Góra.
39.Uchwała Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska.
40.Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
41.Uchwała Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
42.Uchwała Nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice.
43.Uchwała Rady Miasta Torunia 508/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.
44.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2015, poz. 1515, 1890.
45.Verba, S., Nie, N. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equity. New York: Harper & Row.
46.Vick, J. (2012). Participatory Democracy, Radical Democracy, and the Future of Democratic Theory. Pobrano z: https://wpsa.research.pdx.edu/meet/2012/vick.pdf (11.06.2016).
47.Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
48.Zarządzenie Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.
49.Zarządzenie nr 339/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy.
50.Zarządzenie Nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.