Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2015 (11)
Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego
(THE INSTITUTION OF INCOMPATIBILITAS IN LOCAL GOVERNMENT LAW)

Authors: Ewa Koniuszewska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: councillors incompatibilities incompatibility of functions incompatibility of positions local government staff
Year of publication:2015
Page range:20 (39-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 846

Abstract

The essence of incompatibilitas is a ban on combining by one person of two or more public functions. The inadmissibility of accumulation by a given operator of these functions takes place if an internal conflict occurs between competences arising from those. This conflict, in turn, has a negative impact on the quality, efficiency and impartiality of tasks carried out. Thus, in order to eliminate negative consequences of the implementation by public officials of divergent competences it became necessary to establish prohibitions of combining certain functions with other functions or public positions, as well as with a representative’s office. The addressees of these prohibitions are, inter alia, councillors and local government staff.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cieleń A., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
2.Cudowski B., Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
3.Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006.
4.Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997
5.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 16, Warszawa 2014
6.Grajewski K., Konstytucyjna regulacja zasady incompatibilitas a inne przepisy dotyczą- ce sprawowania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
7.Jagoda J., Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 6.
8.Jagoda J., w: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Kraków 2005.
9.Jaroszyński K., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
10.Jochymczyk A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
11.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji PR z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
12.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego według ustaw samorządowych, „Państwo i Prawo” 2000, z. 10.
13.Lis-Staranowicz D., Incompatibilitas (niepołączalność) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1.
14.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005
15.Płażek S., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
16.Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009.
17.Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009
18.Sypniewski Z., Szewczyk M., Status prawny radnego. Książka pomocna każdemu radnemu, Zielona Góra 1999
19.Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
20.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005.
21.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012.
22.Szewc A., Szewc T., w: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.
23.Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
24.Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
25.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
26.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
27.Ustawa z 5.06.1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1992 r., nr 56, poz. 274 z późn. zm.).
28.Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.. Dz.U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
29.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
30.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
31.Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
32.Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z. 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
33.Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
34.Wyrok NSA z 29.01.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 2764/01, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2002, nr 2, poz. 47.
35.Wyrok WSA we Wrocławiu z 2.07.2009 r., sygn. akt III SA/Wr 140/09, LEX nr 553403.
36.Wyrok WSA we Wrocławiu z 9.07.2010 r., sygn. akt III SA/Wr 150/10, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2011, nr 1, poz. 53.
37.Wyrok WSA w Lublinie z 2.12.2010 r., sygn. akt III SA/Lu 397/10, LEX nr 757140.
38.Wyrok WSA w Szczecinie z 3.04.2012 r., sygn. akt II SA/Sz 118/12, CBOSA.
39.Wyrok NSA z 15.11.2012 r., sygn. akt II OSK 2094/12, CBOSA.
40.Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 29.11.2012 r., sygn. akt II SA/Go 770/12, CBOSA.
41.Wyrok NSA z 10.01.2013 r., sygn. akt II OSK 2896/12, LEX nr 1254207.
42.Wyrok NSA z 9.07.2013 r., sygn. akt II OSK 1418/13, CBOSA.
43.Wyrok NSA z 3.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1781/13, CBOSA.
44.Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.02.2014 r., sygn. akt II SA/Bd 107/14, LEX nr 1457733.
45.Wyrok WSA w Poznaniu z 27.03.2014 r., sygn. akt IV SA/Po 620/13, LEX nr 1453291.