Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government
(Selected Aspects of Fiscal Consolidation in the Sector General Government)

Authors: Wiesława Ziółkowska
Keywords: fiscal consolidation the result of government and local government the cyclical component structural balance
Year of publication:2016
Page range:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is merely an attempt to evaluate the effectiveness of fiscal consolidation and some of its effects in Poland and in EU countries. The survey also response rate of nominal and structural deficits measured by the change of their shares in p.p. GDP change in GDP of 1 p.p. The analysis covered the years 2008–2014, and thus a period of deep crisis of 2008–2009 and the following years of sluggish economic growth with the dynamics of negative even in 2012. Photo EDP confirms the effectiveness of the consolidation. The subordination of fiscal policy in the case of this procedure has brought negative consequences, namely deepened its pro-cyclical character. The result was an increase in the structural deficit, which in the first 5 years of the period exceeded the nominal deficit.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
2.Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2015). Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_pl.pdf (1.01.2016).
3.Mills, P., Quinet, A. (2001). The Case for Spending Rules, w:Fiskal Rules, Banca d’Italia, Proceedings of the Banca d’Italia Workshop on Public Finance. Rome.
4.Moździerz, A. (2011). Wrażliwość dochodów publicznych na zmiany luki produkcyjnej. W: A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny. Warszawa: CeDeWu.
5.Moździerz, A. (2012). Nierównowago finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej. Studia Ekonomiczne, 1 (LXXII).
6.Nawrot, R.A. (2014). Międzynarodowa optymalizacja podatkowa. Warszawa: Difin.
7.NIK (2014). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku. Warszawa.
8.Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
9.Próchnicki, L. (2013). Reguły fiskalne, a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 1.
10.Ustawa z 16.12.2010 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1726.
11.Ustawa z 8.11.2013 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1646.
12.Ustawa z 6.12.2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z określaniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz.U. poz. 1717.
13.Ziółkowska, W. (2006). Rola finansów publicznych w Polsce w latach 1991–2007. W: W. Ziółkowska (red.), Finanse publiczne. Poznań: Wydawnictwo WSB.