Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (37)
Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(The condition of civil society in the context of the idea of limiting the term of office of mayors and city presidents)

Authors: Janina Kowalik
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: local government the mayor limiting the term of office
Year of publication:2016
Page range:16 (51-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains a handful of reflections on the concept of limiting the term of office of mayors and city presidents in the context of the weakness of civil society in Poland . Serious arguments about the deformation of the system of local government cited by supporters of restricting the permissible term of office collide with the conviction of opponents of change, who plead on the fundamental values that underlie self-government and constitutional freedoms. All of these arguments ignore the significance of the activity of the local community, which normally fills the role of the regulator in the system of local government.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszewski A., Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Hasło: Obywatelskość, Warszawa, Wyd. Alta2.
2.Bukowska X., Wnuk-Lipiński E., (2009), Obywatelskość a la polonaise – czyli jakimi obywatelami są Polacy?, Nauka 1/2009.
3.Chaskin R. J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., (2007), Budowanie potencjału społeczności lokalnej, [w:] T. Kaźmierczak, Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko., Warszawa, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych.
4.Dahl R., Stinebrickner B., (2007), Współczesna analiza polityczna,Przekład P.M. Kazimierczak, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.
5.Dziubka K. (2008), Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Acta Universitas Wratislaviensis, Wrocław, Wyd. UWr..
6.Gliński P., (2012) Idealna wizja polskiego sektora obywatelskiego. Jak mogłoby być i dlaczego tak nie jest?, Trzeci Sektor, nr 26/2012.
7.Janus A., (2004), Polityczna partycypacja lokalna wyborcza i referendalna, [w:] Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Lublin, Wyd. UMCS.
8.Kinowska Z., (2012), Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Infos, BAS, nr 22/2012.
9.Kowalik J., (2010) Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, VOL. XVII,1.
10.Krasnowolski A., (2014), Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Opracowania tematyczne (627), Warszawa, Wyd. Kancelarii Senatu,.
11.Ochremiak J., (2010), Referenda lokalne w sprawie odwołania władz, 2002–2010, (w:) Praktyki obywatelskie Polaków, J. Raciborski (red.), Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
12.Olech A. (2014), Między zainteresowaniem a zaangażowaniem, Analizy i Opinie nr 7/2014.
13.Pokładecki J., (2004), Partycypacja obywatelska jako czynnik i miernik rozwoju samorządności terytorialnej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, S. Michałowski, A. Pawłowska, (red.) Lublin, Wyd. UMCS.
14.Regulski J., (2013), Samorządność i społeczeństwo obywatelskie – kilka pytań i wiele wątpliwości, „Samorząd Terytorialny” 3/2013.
15.J. Reykowski, (1995), Subiektywne znaczenia pojęcia „demokracja” a ujmowanie rzeczywistości politycznej, (w:) Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje,. J Reykowski (red.), Warszawa, Wyd. Instytutu Psychologii PAN.
16.Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, Wydawnictwo Scholar.
17.CBOS, (121/2013), Poczucie wpływu na sprawy publiczne, (152/2014), Polacy o wyborach władz gminnych, (13/2016), .Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Pobrano z: www.cbos.pl, dostęp 15.05.2016.
18.Frankiewicz Z., (2015), Ograniczenie kadencyjności burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. Więcej szkody niż pożytku, Pobrane z: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/zygmunt-frankiewicz-ograniczenie-kadencyjnosci/, dostęp 15.05.2016..
19.Instytut Spraw Publicznych, pobrane z: http://www.isp.org.pl/files/9800782690567962001288274874.pdf, dostęp 15.05.2016.
20.Latoszek U. (2012),, Aktywność członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu, OFOP, pobrane z: http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/aktywnosc_w_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_w_cialach_dialogu_ofop_czerwiec_2012.pdf, dostęp 15.05.2016.
21.Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (2015), Raport z badania działalności RDPP na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego, Kraków, pobrane z: http://www.zrkior.pl/attachments/article/153/Rady%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Po%C5%BCytku%20Publicznego%20Kamil%20Piasecki%20%20Fundacja%20Rozwoju%20Demokracji%20Lokalnej.pdf, dostęp 15.05.2016.
22.MPiPS, pobrane z: http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/strategia-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego/, dostęp 15.05.2016.
23.Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon / Jawor, Warszawa, pobrano z: http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf, dostęp 15.05.2016.
24.Twój Ruch, (2012) Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy, pobrane z: http://twojruch.eu/wp-content/uploads/Ustawy/69._projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_kodeks_wyborczy.pdf, dostęp 15.05.2016.
25.Ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, Dz.U.2002.113.984.
26.Ustawa z 8.07.2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.175.1457 ze zm..
27.Ustawa z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dz.U.2015.1339.
28.Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona Strasburgu 15.10.1985 r., Dz.U.1994.124.607 ze zm..