Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2018 (43)
Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020

Authors: Marcin Kolwitz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Medycyny Społecznej Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Keywords: health policy program health promotion obesity the City of Szczecin local government
Year of publication:2018
Page range:10 (101-110)
Klasyfikacja JEL: I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Strategy for solving social problems for the municipality The City of Szczecin for the years 2015–2020 is a key document defining the assumptions of social policy for the city of Szczecin. The social policy implemented by the local government also includes health policy, which is instrumental to health policy programs. Currently implemented in Szczecin, the program is Prevention of overweight and obesity among children aged 8 years attending primary school Szczecin called the Obesity Prevention Program – Brave Eight. The program responds to the health hazards emerging in pre-school and early childhood: overweight and obesity. Activities of the Brave Eight program aim to isolate the affected and vulnerable population (screening) and change the health behavior of children (change of eating habits and promote physical activity). The program was evaluated positively by AOTMiT and in September 2016 its implementation began.
Download file

Article file

Bibliography

1.AOTMiT (2016). Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 36/2016 z dnia 4 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Pobrane z: http://doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych-i%20doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych. (20.12.2017).
2.Andruszkiewicz, A., Banaszkiewicz, M. (red.) (2008). Promocja zdrowia. T. 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Lublin: Wydawnictwo Czelej.
3.BIP (2016). Szczegółowe warunki konkursu do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Załącznik nr 1. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp?soid=A16ED0365B194F3B874F3E91559C3274 (20.12.2017).
4.BIP (2017). Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp (20.12.2017).
5.Drugie porozumienie programowe dla Szczecina (2014). Pobrane z: http://www.szczecin.pl/files/25D13E573C19457F8244F93E3F2E0C55/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.
6.pdf#page=7&zoom=auto,-13,729 (20.12.2017).
7.Dz.U. (2013). Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2013, poz. 182, z późn. zm.
8.Dz.U. (2015a). Ustawa z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.
9.2015, poz. 581, z późn. zm.
10.Dz.U. (2015b). Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.
11.Dz.U. (2016a). Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, z późn. zm.
12.Dz.U. (2016b). Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2016, poz. 814.
13.Informacja dla rodziców (2017). Pobrane z: https://pe.szczecin.pl/files/F63DDDE235A347DDA61AF6AC757DF519/
14.Informacja_dla_rodzicow_odwazna_osemka__program_zapobiegania_otylosci_u_dzieci.pdf (20.12.2017).
15.Informacja (2017)._Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkól podstawowych.docx. Pobrane z: https://www.spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat?contrast=night (20.12.2017).
16.Karski, J.B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CeDeWu.
17.Krzystek, P. (2014). Szczecin 2020. Pobrane z: http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf (20.12.2017).
18.Sygit, M. (2010). Zdrowie Publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Uchwała (2016). Uchwała nr XVI/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020. Pobrane z: http://mopr.szczecin.pl/dokumenty/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_dla_gminy_miasto_szczecin_na_lata_2015-2020_-_15_05_12_11_05_2016.pdf (20.12.2017).
20.Włodarczyk, W.C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.