Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Conception and Directions of Using Dea Method to Measure the Efficiency of Local Governments – Selected Aspects)

Authors: Anna Bartoszewicz

Henryk Lelusz
Keywords: public finance local government expenditures efficiency CCR model DEA method
Year of publication:2016
Page range:9 (217-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the main aim of this article is to present the idea of non-parametric DEA (Data Envel-opment Analysis) method, as well as to indicate the direction of using this method in measuring the effective-ness of the local governments in Poland. Design/Methodology/Approach – the methods used to attain the ob-jective included the analysis of literature concerning the subject and the induction and deduction methods. The main indicators of the basic CCR model functioning in the framework of the DEA method used to measure the efficiency of the entities were presented and discussed. The concept of using DEA method referred to lo-cal governments in Poland. Findings – the conducted research showed that DEA is a complex method, which allows to obtain useful information about the effectiveness of the activity of an entity, although its use can be laborious. Due to the fact that it allows to assess the effectiveness of the entity, it can be also used for the im-plementation of management control. Originality/Value – the article is a review of the literature in the subject area, and its content is a synthetic summary of the concept and the scope of the DEA method. The article can provide a theoretical basis for the application of this method in practice by local governments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444.
2.Cooper, W.W., Seiford, L.M, Zhu, J (2004). Data Envelopment Analisys. History, Models, and Interpretations. W: Handbook on Data Envelopment Analisys. Boston: Kluwer Academic Publishers.
3.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 5–18.
4.Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności tech-nicznej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3–4, 5–18.
5.Feruś, A. (2006). Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 7, 44–59.
6.Gajdzik, B., Próba implementacji metody DEA do oceny efektywności procesu restrukturyzacji sektora hutniczego w Polsce, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0424.pdf (27.02.2016).
7.Gospodarowicz, A. (2002). Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
8.Guzik, B. (2009). Podstawowe Możliwości Analiztyczne Modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 1, 56–75.
9.Karbownik, B., Kula, G. (2009). Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Materiały i Studia, Zeszyt nr 242, Warszawa: NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw.
10.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpi-sana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
11.Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Warszawa: Difin.
12.Pedraja-Chaparro, F., Salinas Jimenez, J., Smith, P.C. (2005), http://ssrn.com/abstract=2018855 (27.02.2016)
13.Rogowski, G. (1998). Zastosowanie metody DEA do analizy polskich banków 1994-1995 roku (Analiza efektyw-ności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem; cz. 2). Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3/4, 99–118.
14.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bu-dżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2010, nr 128, poz. 861, z późn. zm.
15.Rudzka-Lorentz, Cz., Sierak, J. (2005). Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
16.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Szuwarzyński, A. (2009). Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału. Problemy zarządzania, 7, 4 (26), 113–129.
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.