Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości


(Enterprise Image and Reputation in Knowledge-based Economy From the Perspective of Accounting)
10 (11-20) Melania Bąk More
2.

Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy


(Factors Influencing the Development of Accounting in the 21st Century – Selected Problems)
9 (21-29) Renata Biadacz More
3.

Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych


(The Accounting Policy for Reporting and Auditing Financial Statement)
7 (31-37) Jolanta Chluska, Jolanta Rubik More
4.

Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich


(Determinants of Banking Stock Return in Selected European Countries)
8 (39-46) Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska More
5.

Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym


(Instruments of the Balance Sheet Policy Regarding Financial Assets of the Ownership)
8 (47-54) Beata Dratwińska-Kania More
6.

Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne


(Measurement of an Enterprise’s Impact on the Environment in Financial Accounting)
9 (55-63) Justyna Dyduch More
7.

Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości


(The Validity of the Market Analysis and Trends of Its Development in R & D From an Accounting Perspective)
9 (65-73) Anna Dyhdalewicz More
8.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem


(Impairment Losses for Assets as an Accounting Law Category and a Risk Management Tool)
9 (75-83) Barbara Gierusz, Monika Mazurowska More
9.

Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości


(The Contemporary Importance of the Prudence Principle in Accounting)
11 (85-95) Magdalena Głębocka More
10.

Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości


(Current Interdisciplinary Research in Accounting)
9 (97-105) Renata Gmińska More
11.

Etyka w outsourcingu rachunkowości


(Ethics in Accounting Outsourcing)
7 (107-113) Joanna Góralska More
12.

The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange

8 (115-122) Wojciech Hasik More
13.

Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych


(Conception and Directions of Using Dea Method to Measure the Efficiency of Local Governments – Selected Aspects)
7 (125-131) Elżbieta Jaworska More
14.

Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw


(The Importance of Tax Accounting Instruments in Modyfing Tax Burden Carried by Microenterprises)
8 (133-140) Elżbieta Jędruczyk More
15.

Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej


(Simplified Accounting for the Sme Sector– Using the Russian Federation as an Example)
9 (141-149) Joanna Koczar More
16.

Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych


(The Informative Function of Accounting in Outsourcing of the Financial and Accounting Services)
7 (151-157) Teresa Martyniuk More
17.

Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto


(Financial Liquidity Measurement in the Context of Net Working Capital Requirements)
9 (159-167) Bartłomiej Nita More
18.

Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej


(Capital Reserves and Their Importance in Business Activity)
8 (169-176) Lucyna Poniatowska More
19.

Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych


(Bonds in the Cooperative Banks Policy Accounting)
8 (177-184) Łukasz Szydełko More
20.

Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania


(Simplified Accounting Leases: Determinants and Consequences of the Use)
7 (185-191) Mikołaj Turzyński More
21.

Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości


(Accounting Policy – Theory and Practice)
13 (193-205) Ewa Walińska More
22.

Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym


(Management Accounting in the National Park)
8 (207-214) Agnieszka Wasiuk More
23.

Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty


(Conception and Directions of Using Dea Method to Measure the Efficiency of Local Governments – Selected Aspects)
9 (217-225) Anna Bartoszewicz, Henryk Lelusz More
24.

Neutralność podatku od towarów i usług w gminie


(VAT Neutrality in Community)
8 (227-234) Grzegorz Bucior More
25.

Standaryzacja rachunkowości budżetowej


(Budget Accounting Standardization)
9 (233-241) Monika Wakuła More
26.

Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań


(Environmental Costs Identification in Cost Accounting of the Energy Company – Research Results)
9 (245-253) Aleksandra Ferens More
27.

Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej


(Object-oriented Costing in Railway Company Providing Passenger Trasportation Services. The Case Study)
11 (255-265) Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski More
28.

Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym


(Recognition of Cost of Running Health Care Center for the Management Purposes)
10 (267-276) Roman Kotapski More
29.

Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem


(Kaizen and Kaizen Costing in Management of an Enterpise)
8 (277-284) Marcin Kowalewski More
30.

Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych


(Categories of Decision-oriented Costs and Decisions Analysis With Using Relevant Cost)
9 (285-293) Bożena Nadolna More
31.

Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty


(The Role of Resource Consumption Accounting in Enterprises That Carrying Out Projects)
8 (295-302) Sabina Rokita More
32.

Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu


(The Determinants of Accounting Records Organization for the Purpose of Estimating Manufacturing Cost)
9 (303-311) Alfred Szydełko More
33.

Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego


(Internal Business Processes Perspective Balanced Scorecard in Improving Business Seaport)
9 (315-323) Ksenia Czubakowska, Joanna Habelman More
34.

Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej


(The Measuring Diversity Deviations in Budgetary Control)
11 (325-335) Joanna Dynowska, Zdzisław Kes More
35.

Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych


(The Knowlegde of Controlling in Municipalities as Revealed by Questionnaire Research)
11 (337-347) Joanna Dynowska, Henryk Lelusz More
36.

Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej


(The Concept of Using Balanced Scorecard in the Management Control of Public University)
8 (349-356) Ilona Kędzierska-Bujak, Jacek Jaworski More
37.

Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej


(The Role of Dashboards Managerial System of Enterprises)
8 (357-364) Robert Kowalak More
38.

Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej


(Duration Analysis as Complementary Method of Interest Rate Risk Management)
11 (365-375) Edward Pielichaty More
39.

Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej


(Joint Control Company in Terms of New Institutional Economics)
8 (377-384) Marzena Remlein More
40.

W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej


(Caring for the Image of Management Accounting)
8 (385-392) Irena Sobańska More
41.

Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji


(The Problem of Recognition of Corporate Social Responsibility in Accounting – a Voice in the Discussion)
7 (393-399) Monika Sobczyk More
42.

Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu


(The Activity of Insurance Companies and Corporate Social Responsibility)
9 (401-409) Jadwiga Wawer-Bernat More
43.

Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala


(Usefulness of Accounting Data in the Benchmarking Analyses of Hospitals)
10 (411-420) Aleksandra Wiercińska More
44.

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach


(Management of Receivables at Small and Medium-sized Enterprises)
8 (421-428) Elżbieta Wysłocka More
45.

Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30


(The Quality of Financial Liabilities’ Disclosures on Financial Statements of Wig30’s Companies)
8 (431-438) Przemysław Czajor, Marcin Michalak More
46.

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe


(Financial Reports by International Financial Reporting Standards as Source of Information for Stakeholders – Qualitative Analysis)
10 (439-448) Magdalena Frymus More
47.

Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze


(Clasification and Analysis of Threats of Going Concern Assumption and Their Presentation in a Financial Statement)
8 (449-456) Iwona Kumor More
48.

Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych


(Disclosure of Information About Provisions in Financial Statements of Chosen Companies From Warsaw Stock Exchange)
8 (457-464) Anna Kuzior More
49.

Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym


(Integrated Report as a Tool to Provide Information About the Intellectual Capital)
7 (465-471) Karolina Kwiecińska More
50.

Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek


(Reporting of Information Concerning Intangible Assets in Annual Reports of Companies)
7 (473-479) Grażyna Michalczuk More
51.

Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych


(The Analysis of Regulations and the Context of Their Issuance Concerning Reporting on Payments to Governments as the Example of Financial Re-porting for Non-financial Stakeholders)
11 (481-491) Przemysław Mućko More
52.

Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego


(Typology of Utilitatian Ethics and Morality of Auditor and Accountant)
8 (493-500) Marta Nowak More
53.

Rola informacji sprawozdawczych w projektowaniu modeli decyzyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw


(The Role of Reporting in Designing the Models of Decision-making for Small and Medium-sized Enterprises)
7 (501-507) Piotr Oleksyk More
54.

Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego


(New Quality of Financial Statement Auditing of Public Interest Entities)
7 (509-515) Józef Plaff More
55.

Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?


(Relevance – Fundamental Characteristic of Financial Information?)
7 (517-523) Małgorzata Rówińska More
56.

Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie


(Verification of Nonfinancial Data in Corporate Responsibility Reporting)
8 (525-532) Beata Zyznarska-Dworczak More