Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych
(The Accounting Policy for Reporting and Auditing Financial Statement)

Authors: Jolanta Chluska

Jolanta Rubik
Keywords: accounting policy the audit of the financial statements the financial statements
Year of publication:2016
Page range:7 (31-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the purpose of this article is to identify the role of the accounting policy in the financial reporting of the operator and the assessment of its accuracy and reliability in the process of auditing financial statement. Design/Methodology/Approach – as a research tool the analysis of the literature, legislation and case study are used. Findings – evidence of a link of accounting policy with the objectives of the financial statements conducted by the auditor. Originality/Value – article is part of a broad discussion on the role of ac-counting policies in the preparation of financial statements from the point of view of implementation of the principles of true and accurate view.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chluska, J. (2006). Badanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
2.Luty, Z. (2009). Wirtualny wymiar informacji finansowych. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunko-wości, 49 (105), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
3.Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
4.Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
5.Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240, Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
6.Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570, Kontynuacja działalności.
7.Remlein, M. (2015). Przedmiot i metody badawcze rachunkowości. W: A. Kamela-Sowińska (red.), Teoria i historia rachunkowości. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
8.Sawicki, K. (1995). Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 32.
9.Sawicki, K. (1996). Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą. Wrocław: EKSPERT.
10.Sawicki, K. (1998a). Polityka bilansowa i jej zastosowanie w wybranych krajach. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 46.
11.Sawicki, K. (1998b). Wybrane zagadnienia polityki bilansowej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP.
12.Sawicki, K. (1999). Wybrane zagadnienia auditingu. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. dr hab. Leszkowi Bednarskiemu w 50-tą rocznicę pracy twórczej. Sopot: Uniwersytet Gdański.
13.Sawicki, K. (2000). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
14.Sawicki, K. (2008a). Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i w sprawozdawczościach finansowych małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100). Warszawa: Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce.
15.Sawicki, K. (2008b). Zadania rachunkowości małych przedsiębiorstw a projekt MSSF dla małych i średnich jednostek. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
16.Sawicki, K. (2010a). Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56 (112). Warszawa: Stowarzy-szenie Księgowych w Polsce.
17.Sawicki, K. (2010b). Wpływ metod wyceny i ustalania przychodów ze sprzedaży usług na wynik finansowy netto jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 54 (110). Warszawa: Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce.
18.Sawicki, K. (2011). Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-nia, 41.
19.Sawicki, K. (2012a). Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
20.Sawicki, K. (2012b). Wybrane problemy ustalania i stosowania wartości godziwej w rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-cach.
21.Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
22.Sawicki, K., Czubakowska, K., Sokołowska, D., Wawer, U. (1995). Problem polityki bilansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33 (89). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
23.Stępień, M. (2013). Wybrane problemy wyceny operacji gospodarczych w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego. W: Problemy współczesnej rachunkowości t. 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61.
24.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
25.Wąsowski, W. (2010). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
26.Wielgórska-Leszczyńska, J. (2011). Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.