Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(The effects of the financial management in metropolitan cities)

Authors: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: local government metropolitan cities financial standing assessment financial ratios
Year of publication:2016
Page range:15 (95-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Economic possibilities have been depended very much on income, own incomes, current and property expenses, planned and executed projects. In article a research for period 2012-2014 covered Polish cities with metropolitan status, that means cities of the biggest influence on surroundings. The aim of article is to check whether a size of a local government and its pos­sibility to focus and expand human capital has been effected on public finance management. The research is based on results of study on financial standing of metropolitan cities in Poland prepared by Ministry of Finance.
Download file

Article file

Bibliography

1.GUS (2015). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa. Klasik, A. (1998). Rola metropolii w rozwoju regionalnym. W: Funkcje metropolitalne Krakowa, vol. 1. Kraków: MCK.
2.Korcelli, P. (2008). Megamiasta. Warszawa: PAN.
3.Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja.
4.Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospoda-rowania Kraju PAN.
5.Mikuła, Ł. (2010). Metropolia a region - problemy ustrojowe i polityczne. Acta Universi-tatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 245.
6.Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samo-rządu terytorialnego w latach 2012-2014. VIII. Wskaźniki dla metropolii. Warszawa.
7.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jed¬nostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer business.
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31grudnia2014 r.
9.Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa.
10.Surówka, K. (2013). Samodzielność.finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. War¬szawa: PWE.
11.Szmytkie, R. (2013). W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych. Przegląd Admi-nistracji Publicznej, 2.
12.Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic woje-wództw. Przegląd Geograficzny.
13.Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
14.www.metropolie.pl, dostęp 15.06.2016.