Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2017 (41)
Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego
(Suburbanization processes and electoral participation. An example of cities with the rights of the poviat of West Pomerania)

Authors: Katarzyna Molska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: local government elections parliamentary elections community suburbanization electoral participation
Year of publication:2017
Page range:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper is to demonstrate the existence of correlations between the process of suburbanization and electoral participation in Western Pomerania. For the purposes of this article, the analysis was narrowed to cities with county rights such as: Koszalin, Szczecin and Swinoujscie and their neighboring municipalities. Presenting an analysis of changes in electoral participation in municipal elections in the years 2002–2014 and compiling them with the results of the parliamentary and parliamentary elections in the years 2001–2015 will give an attempt to find an answer on question: are new residents of municipalities for cities with powiat status defined as “community”?
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
2.Blais, A. (2010). Frekwencja wyborcza. W: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.CBOS (2011). Frekwencja wyborcza: deklaracje a rzeczywistość. Warszawa, wrzesień 2011.
4.CBOS (2014a). Wybory samorządowe. Warszawa, wrzesień 2014CBOS (2014a). Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli. Warszawa, listopad 2014.
5.CBOS (2014b). Przed wyborami samorządowymi. Warszawa, listopad 2014.
6.CBOS (2014c). Wieś Polska – stereotypy. Warszawa, styczeń 2014.
7.CBOS (2015a). Decyzje wyborcze Polaków. Warszawa, wrzesień 2015.
8.CBOS (2015b). Polacy o życiu na wsi. Warszawa, luty 2015.
9.CBOS (2015c). Stosunek do demokracji. Warszawa, grudzień 2015.
10.Chodubski, A. (2004). Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
13.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2016). Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych. Opuscula Socjologia, 3, 5–19.
14.Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak.
15.Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Durka, W. (2014). Struktury – kapitał społeczny – interesariusze. Badania nad zbiorowościami terytorialnymi na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Zachodniopomorski, 4, 193–211.
18.Gorlach, K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich, problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
19.Jałowiecki, B. (2004). Metropolizacja. W: A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Komunitaryzm. W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunitaryzm;3924720.html (28.12.2016).
21.Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
22.Małek, J. (2011). Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, 16, 431–442.
23.Midler, D. (2008). Partycypacja polityczna w Internecie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
24.Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: PWN.
25.Skarżyńska, K. (red.) (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
26.Skrzydło, W., Chmaj, M. (red.) (2000). Encyklopedia Politologii. Ustroje państwowe. T. 2. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
27.Sobol, E. (red.) (1997). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
28.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
29.Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Szczepański, J. (1969). Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: PWN.
31.Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Ustawa z 24.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, poz. 603 z późn. zm.