Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2017 (41)
Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
(Consequences of electoral system for urban self–governments in Poland – selected problems)

Authors: Katarzyna A. Kuć–Czajkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

Justyna Wasil
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

Monika Sidor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii
Keywords: one-way electoral districts councilors council mayor local government elections
Year of publication:2017
Page range:24 (31-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper focuses on the effects of the present election systems on Polish cities. The first problem, which is a analysed concerns the implementation of one-way electoral districts and all the consequences brought by it. Secondly, the results of the introduction of the so-called presidential system (a strong position of a mayor and a weak position of a council) have been discussed. Such a situation applies to relations between representative authorities, when an executive body does not have the majority support in a legislative body. Finally, the advantages and disadvantages of the planned limitation of the term of office of a mayor have been analysed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszewski, A. (2012). Samorząd jako pole rywalizacji politycznej. W: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
2.Augustyniak, M. (2012). Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Bartnicki, S. (2016). Czy tylko dwie kadencje gminnej władzy wykonawczej? W: S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
4.Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
5.Bokszczanin, I. (2014). Demokracja lokalna we Włoszech. W: I. Bokszczanin, A. Mirska (red.), Demokracja lokalna w państwach Europy. Warszawa: Dom Wydawniczy,,Elipsa”.
6.Bukowski, Z. (2014). Wpływ organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na działalność organów stanowiących w wybranych państwach europejskich. W: J. Wojnicki (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy. Warszawa: ASPRA.
7.Dąbek, D. (2004). Pozycja prawna burmistrza/prezydenta w zreformowanym samorządzie gminnym. W: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce – społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
8.Dragon, M. (2014). Opozycja drastycznie obniżyła pensję burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. Pobrane z: http://www.nto.pl/wiadomosci/olesno/art/4645363,opozycja-drastycznie-obnizyla-pensje-burmistrzowi-gorzowa-slaskiego,id,t.html (12.12.2014).
9.Dwie kadencje? On rządzi 35 lat (2017). Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/dwie-kadencje-on-rzadzi-35-lat,89669.html (3.02.2017).
10.Gebethner, S. (2006). Aksjologiczne aspekty systemów wyborczych w ujęciu porównawczym. W: S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
11.Gerwin, M. (2012). Odkrywanie demokracji. W: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu – zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej. Warszawa: Instytut Obywatelski.
12.Głogowska, B. (2012). Republika Federalna Niemiec. W: S. Wróbel (red.), Samorząd terytorialny państw europejskich. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
13.Grzybowski, M. (2003). Administracja publiczna a ład konstytucyjny. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Ignasiak, A. (2016). Pozycja prawno-ustrojowa rady gminy. W: S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.Jachymek, W. (2004). Sposób wyłaniania gminnych organów wykonawczych – refleksje powyborcze kandydata. W: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
16.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.
17.Kotarba, B. (2008). Wpływ konfliktów w samorządzie gminnym na zachowanie spójności społeczno-ekonomicznej gminy. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej.
18.Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
19.Kuć-Czajkowska, K.A., Sidor, M., Wasil, J. (2017). Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy. Samorząd Terytorialny, 10.
20.Łaszczyński, W. (1916). Samorząd w Warszawie. Warszawa: Towarzystwo „Czytaj” Szerzenia Oświaty Drukowane Słowem.
21.Niewiadomski, Z., Grzelak, W. (1990). Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
22.Regulski, J. (2005). Samorządna Polska. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
23.Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z 8.01.2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z 30.11.2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Spytkowice – w części, PN.II.0911-3-1. Dz.Urz. Woj. Małopolskiego, nr 12, poz. 65.
24.Taagepera, R., Shugart, M.S. (1989). Seats and Votes. The Effects and Determinants of Electoral Systems. Yale University Press, New Haven–London.
25.Toborek, P. (2016). Przybywa zwolenników ograniczenia kadencji w samorządach. Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/przybywa-zwolennikow-ograniczenia-kadencji-w-samorzadach,84726,87176.html (26.09.2016).
26.Toborek, P. (2017). Andrzej Banaszyński, wójt Mieściska: Rządzę 35 lat i słyszę dzisiaj, że jestem przestępcą. Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/andrzej-banaszynski-wojt-miesciska-rzadze-35-lat-islysze-
27.dzisiaj-ze-jestem-przestepca,89753_1.html (10.02.2017).
28.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.
29.Ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dz.U. 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.
30.Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
31.Wykształcenie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci: Takie wykształcenie mają włodarze naszych miast (2017). Pobrane z:http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/wyksztalcenie-wojtowie-burmistrzowie-prezydenci-takie-wyksztalceniemaja-wlodarze-naszych-miast,89142.html (20.01.2017).
32.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.09.1998, K10/98.
33.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.03.1999, K5/99.
34.Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
35.Żukowski, A. (2006). System wyborczy do Sejmu i Senatu RP – kierunki zmian. W: S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium
36.Duchownego w Rzeszowie.