Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2016 (36)
Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(The role and importance of the Non-Partisan Election Committee of Voters of Western Pomerania in the elections to the Parliament of the Province of the West Pomeranian in 2014)

Authors: Andrzej Wojtaszak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: election committees elections local government
Year of publication:2016
Page range:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is devoted to the elections to the Parliament of the Province of the West Pomeranian in 2014. The author draws attention to the action taken by the environment local politicians from different cities of the Province of the West Pomerania (Szczecin, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński), have taken a joint decision to build a nonpartisan electoral committee in elections West Pomeranian Regional Assembly. Authors of the project decided that appearing in the electoral coalition will be able to compete with political parties. The project gave the election, only one councilor, does not mean, however, that ended in unequivocal failure. On the contrary, we recognize that this is the first step on the road to compete with political parties. A step that may in the future bring greater political benefits and give another dimension to the scene after the elections at the regional level.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bagiński M. (red.) (2007), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
2.Bagiński M., (red.) (2009), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń – Katowice: Uniwersytet Śląski.
3.Bezpartyjni KWW Pomorze Zachodnie, (2014). Program wyborczy, (w:) http://wybory.bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/program.
4.Blok Z. (2006), Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
5.Chmaj M. (red.), (2003) Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa: Delfin.
6.Chmaj M.(red.), (1997) Słownik samorządu terytorialnego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
7.Chodubski A. (2003), Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne, (w:) T. Godlewski, W. Jurkiewicz (red.), Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
8.Chodubski A. (2010), Społeczeństwo obywatelskie a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie,(w:) A. Chodubski, L. Kacprzak (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, Piła: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.
9.Chrobak P. (2014), Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza zachodniego w latach 1990-2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu Zachodniopomorskiego, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Deklaracja założycielska Forum Społeczno-Samorządowego „Bezpartyjni”. Szczecin 21.11.2015 r., (w:) http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/deklaracja ( 25.03.2016)
11.Dolnicki B. (2012), Samorząd terytorialny, Warszawa: Wydawnictwo Lex.
12.Drzonek M. (2013), Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo „Dante”, Kraków.
13.Heywood A. (2008), Klucz do politologii najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,.
14.Izdebski H. (2011) , Samorząd terytorialny . Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: Lexis Nexis Polska.
15.Kamola-Cieślik M. (2015), Stocznia Szczecińska przykładem nieudanej polityki prywatyzacyjnej. Konsekwencje dla Szczecina, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz.(red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
16.Kowalczyk K. (2015), Wybory samorządowe w 2014 r. w Szczecinie, Szczecin: Soft Vision.
17.Kowalewska J. (2014), Krzystek i „Bezpartyjni” walczą o Szczecin i Sejmik. Już oficjalnie, (w:) http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,16554338,Krzystek_i__apos_Bezpartyjni_apos__walcza_o_Szczecin.html ( 29.08.2014).
18.Kulesza M. (2008), Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „ Wspólnoty” 1990-2007, Warszawa: Municipium, cop ,.
19.Nawrot B, Pokładecki J.(2004), Samorząd ponadgminny w Polsce - tradycja, odrodzenie, doświadczenie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
20.O nas, (w:) http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/o-nas (21.11.2015).
21.Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z (2 września 2014 r.), (w:) wyb2014s-okregiw.pdf ( 2.07.2015).
22.Piaseck A.K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
23.PKW. Wybory samorządowe 2014. Bezpartyjni Komitet Wyborczy Wyborców Pomorza Zachodniego, (w:) http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ wyniki/komitety /view/1118/0/RDW/32
24.Regulski J. (2006), Samorząd terytorialny, (w:) D. Górski (red.). ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
25.Regulski J., Kulesza M. (2009), Droga do samorządu: od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1990), Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
26.Tomczak Ł. (2015), Analiza wyników w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz.(red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
27.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 1998, nr 99, poz.631.
28.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998, nr 96, poz.603.
29.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998, nr 91, poz.576, 578.
30.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011, nr 21, poz.112.
31.Wiatr J.J., Raciborski J., Bartkowski J., Frątczak- Rudnicka B., Kilias J., (2003), Demokracja Polska 1989-2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
32.Wojtasik W.(2013), Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Rocznik Nauk Społecznych” 5(21), s.53-72.
33.Wojtaszak A. (2015), Niezależne komitety lokalne w wyborach do rad miast na prawach powiatów w latach 1998-2014 w województwie zachodniopomorskim, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz. (red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
34.Wróbel S. (1995), Integracja polityczna społeczności lokalnych w warunkach zmiany ustrojowej (w:) P. Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
35.Wykrętowicz S. (2008) (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
36.Zieliński E. (1993), Kształtowanie modelu samorządu terytorialnego, (w:) Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, pod red. E. Zielińskiego, Warszawa: Elipsa.