Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2/2016
Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego
(Innovation in the Institutions of the Sector of Local Governments)

Authors: Arkadiusz Tuziak
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: inventiveness attitude bureaucracy institutions of local governments
Year of publication:2016
Page range:11 (63-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the question of inventiveness in the institutions of the sector of local governments. At the beginning some general social regularities concerning inventiveness in organisations have been characterised, with a special attention paid to bureaucratic institutions. In the main part of the article the author concentrates on individual and institutional conditions of inventiveness in the bodies of local governments. The empirical exemplification of the problems of inventiveness in the local administration are the results of sociological research conducted in the Podkarpackie Voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andreski, S. (1992). Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Maillat, D., Kebir, L. (1999). „Learning region” et systemes territoriaux de production. Revue d’Economie Regionale et Urbaine, 3, 429–448.
3.Makarczyk, W. (1971). Przyswajanie innowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, PAN.
4.Marciniak, S. (1998). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
5.Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
6.Nowak S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17–88). Warszawa: PWN.
7.Okoń-Horodyńska, E. (2003). Instytucjonalne struktury na rzecz innowacyjności w Polsce, Studia Ekonomiczne, 28, Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski: siły motoryczne i bariery, 45–65.
8.Ritzer, G. (2004). Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
9.Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
10.Tuziak, A. (2006). Administracja publiczna w tworzeniu środowiska proinnowacyjnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3 (674), 42–49.
11.Tuziak, A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro, D., Jastrzębska, W. (2006). Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
12.Tuziak, A. (2013). Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.