Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie
(The local task authority in municipal waste procedure)

Authors: Dorota Burzyńska
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: economy municipal wastes local authority municipal tasks
Year of publication:2016
Page range:12 (111-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Economy municipal wastes is the important priority in communal units of local govern¬ments in Poland. The introducing the new system from 1 July 2013 imposed on the local authority municipality new responsibilities. By creating the new system of the waste management the arrange of the waste reception, selective waste collection, maintenance and operation of the installation (for their recovery and disposal in accordance with EU expectations) has been taken into account. The aim of the article is to define the scope of the local task authority in municipal waste procedure in Poland, indication of the legal conditions, implementing the new system and the evaluation of the functioning the local authority activity implementation in the relevant ratios of the municipal waste management.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dobrowolski, D. (2002). Przykłady systemów gospodarki odpadami w Europie. Odpady i Środowisko, 2.
2.Dyrektywa z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów. Dz. Urz. WE L 194.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
4.Górski, M. (2013). Nowy system prawny w gospodarce odpadami. Warszawa: Rekopol Organizacja Odzysku.
5.Górski, M. (2010). Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi? Przegląd Komu¬nalny, 12.
6.GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieru-chomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komu¬nalna-w-2014-r-,3,12.html.
7.Korzeniowski, P. (2014). Model prawny systemu gospodarki odpadami. Łódź: Wydaw-nictwo UŁ.
8.Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Warszawa 2010. Projekt z dnia 30.07.2010. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 1399.
9.Rosik-Dulewska, C. (2015). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poz. 676. Pobra¬ne z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012 _ 07 /ld56c64f83a2lf4c2efe93d40212a6f9. pdf, dostęp 4.03.2016.
11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. DzU z 29.12.2014 r., poz. 1923, na podstawie DzU 2013, poz. 21, z późn. zm.
12.Styś, T., Foks, R., (2014). Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.
13.Perspektywa 2030. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
14.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz. Urz. 2012/C 326/01.
15.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990., nr 16, poz. 95, zpóźn. zm.
16.Ustawa z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
17.DzU 1999, nr 132, poz. 622, z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628, z późn. zm. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2011, nr 152, poz. 897, z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. DzU 2013, poz. 21.
20.Ustawa z dnia 12 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 228.
21.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. DzU 2015, poz. 122.