Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Debt limits of territorial self-government units in the changing economic environment)

Authors: Małgorzata Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Keywords: debt limits territorial self-government units territorial self-government unit debt self-government finances
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims at presenting the issue of debt limits on the part of territorial self­government units in Poland and the financial situation of these units in terms of budget deficit and municipal debt in the years 2007-2015 in the context of the most important changes in their economic surroundings. Due to the multi-aspect research area various research methods were made use of to achieve the set objective. The research procedure involved the method of non-reactive research as well as the method of analysing official documents and the historical and comparative method. The economic environment surrounding territorial self-government units is constantly changing and requires appropriate response to the new challenges. Debt limits which are in force for ter­ritorial self-government units are strictly determined by law. By the end of 2013 the debt limit in force had been identical for each unit of territorial self-government. The situation changed with the introduction of individual debt indicators at the beginning of 2014. The increase in the debt incurred by territorial self-government units results from them being assigned new tasks and widened the scope of the tasks performed so far without being provided funds necessary for such purposes. Municipal debt is an essential instrument for improvement in absorption capacity on the part of territorial self-government units in terms of the European Union assistance resources, which have enabled mitigation of a number of unfavourable consequences resulting from the economic downturn, for example a decrease in their own income. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Dworakowska, M. (2016). Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych. W: J. Osiński (red.), Kapitalizm a spra-wiedliwość społeczna (s. 371-382). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Gniadkowski, A. (2016). Rodzina 500 + w Sejmie, akty wykonawcze gotowe - ważne oświadczenie samorządów. Pobrane z: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktu-alnosc/rodzina-500-w-sejmie-akty-wykonawcze-gotowe-wazne-oswiadczenie-samorzadow/ (2016).
3.Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2014.
4.Ministerstwo Finansów.
5.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa:
6.CeDeWu.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2011 w sprawie szczegółowego sposobu kla¬syfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. DzU 2011, nr 298, poz. 1767.
8.Sierak, J., Bitner, M., Gałązka, A., Górniak, R. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ra¬mach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
9.Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2015. Infor¬macja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rada Ministrów.
10.Strauss-Kahn, D. (2010).After the Global Financial Crisis-The Road Ahead for Europe.
11.Pobrane z: www.imf.org/external/np/speeches/2010/032910.htm (2016).
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. DzU 2013, poz. 885, zpóźn. zm.
13.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-nych. DzU 2009, nr 157, poz. 1241, z późn. zm.