Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-26
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Designing business models of railway enterprises in the aspect of reasonable profit assumptions)

Authors: Marek Jabłoński ORCID
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Keywords: strategy business model design rail transport sector reasonable profit business model
Data publikacji całości:2018
Page range:13 (319-331)
Klasyfikacja JEL: M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The aim of the article is to indicate the key aspects of the business models of rail-way sector companies, taking into account the concept of a reasonable profit. Research methodology - A wide review of the subject literature was carried out and practical implications relating to railway industry requirements in the area of business model design were indicated. Results – On the basis of the literature review and the author's observations and the resulting analyzes, the scientific problem was identified which is the shaping of business models conditioned by constraints resulting from the assumptions of the concept of a reasonable profit. The article presents the complex nature of the determinants of the iterative design of business models to maintain the assumption of a reasonable profit. Originality / value - In article indicated the key problem of pricing for selected services provided by en-terprises of the rail transport sector with the principles of a reasonable profit included in the configuration of business models of enterprises in this sector.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cieślakowski, S.J. (1992). Stacje Kolejowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2015 r.
3.Engelhardt, J. (2015). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
4.Jabłoński, M. (2015). Ocena atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
5.Jabłoński, M. (2017). Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1.
6.Komunikat komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczący usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dz. Urz. KE, 2014/C 92/01.
7.Michałowska, M., Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2012). Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego. Problemy Transportu i Logistyki, 18.
8.Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
9.Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Dz.U. 2017, poz. 2117.