Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
1.

Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego


(ASSESSMENT OF THE ECONOMIC CONDITION AND FINANCIAL LIQUIDITY OF THE COMPANY ON THE CAPITAL MARKET IN THE LIGHT OF THE BANKRUPTCY LAW)
12 (11-22) Agata Gniadkowska - Szymańska, Monika Bolek More
2.

Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne


(QUANTITATIVE RESEARCH IN CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING – METHODOLOGICAL CHALLENGES)
12 (23-34) Marek Gruszczyński More
3.

Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności


(THE NATURE OF THE MESOSTRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES IN TERMS OF THE FINANCIAL SECURITY OF GOING CONCERN)
12 (35-46) Jarosław Kaczmarek More
4.

Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies

12 (47-58) Małgorzata Kowalik More
5.

Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.


(LIABILITIES OF THE PUBLIC FOOD COMPANIES THEIR STRUCTURE AND CHANGES.)
11 (59-69) Sławomir Lisek More
6.

Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego


(Efficiency of operation and renewal of fixed assets)
15 (71-85) Stanisław Młynarski More
7.

Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


(THE ROLE OF FINANCIAL REPORTS IN COMPANY VALUE ESTIMATIONS, IN THE LIGHT OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD)
8 (87-94) Edward Nowak More
8.

Koszt ryzyka produkcyjnego w kalkulacjach opłacalności wybranych upraw roślin wysokobiałkowych - aspekty metodyczne i aplikacyjne


(The cost of production risk in profitability calculations for selected high protein crops - methodological and application aspects)
10 (95-104) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko More
9.

Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego


(DEBT FINANCING COSTS IN THE TAX INCOME ACCOUNT)
8 (105-112) Michał Poszwa More
10.

Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych


(THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE FINANCIAL REPORTING STANDARD ON BANKRUPTCY RISK ASSESSMENT OF ENTITIES)
11 (113-123) Artur Stefański, Justyna Wieczorek More
11.

Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce


(The importance of demand and supply barriers in activities of newly established enterprises)
11 (125-135) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska More
12.

Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland

12 (137-148) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska More
13.

Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa


(TAX OPTIMIZATION AS AN ELEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE)
10 (151-160) PAULINA DĘBNIAK More
14.

Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych


(The financing of local small and medium enterprises sector based on survey research)
15 (161-175) Łukasz Faryj More
15.

Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw


(Information needs of the investors in the corporate real estate market)
14 (177-190) Marzena Polczyk, Jan Konowalczuk More
16.

O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym


(THE NEED TO MODIFY THE LEVERAGE CONCEPT IN A MIXED MODEL)
13 (191-203) Jarosław Mielcarek More
17.

Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych


(Trade credit in qualitative research)
13 (205-217) Dariusz Nowak, Sławomir Górczyński More
18.

Directions of change in corporate fringe benefits

11 (219-229) Beata Kulisa, Maria Sierpińska More
19.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPACH ZAKUPOWYCH


(Strategies of Financial Liquidity Management in Group Purchasing Organizations)
11 (231-241) Grzegorz Zimon More
20.

Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego


(Determinants of decisions on issue and repurchase of shares in Polish listed companies. Survey results)
11 (245-255) Aleksandra Duliniec More
21.

Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange

11 (257-267) Yuliya Kavalenka More
22.

Wpływ fuzji i przejęć w Polsce na produktywność pracowników


(WORKFORCE EFFICIENCY FOLLOWING M&A TRANSACTIONS IN POLAND)
12 (269-280) Marcin Ocieszak More
23.

Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies

12 (281-292) Szymon Stereńczak More
24.

Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą


(Analysis of effectiveness of multiples applied in relative valuation)
12 (293-304) Paweł Wnuczak More
25.

Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw – analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie


(Financial liquidity and companies’ growth – the relationship analysis basing on Warsaw Stock Exchange)
11 (307-317) Rafał Wolski, Monika Bolek More
26.

Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku


(Designing business models of railway enterprises in the aspect of reasonable profit assumptions)
13 (319-331) Marek Jabłoński More
27.

Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości


(ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE VALUE CREATION BASED ON INDEXED VALUE MEASURES)
11 (333-343) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk More
28.

Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa


(Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise)
8 (345-352) Sylwia Kruk More
29.

Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych


(The specificity of inter-organizational cooperative relations)
11 (353-363) Bartosz Marcinkowski, Henryk Sobolewski More
30.

Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC


(The relationship between risk and efficiency on the polish investment fund market according to measures from the EMC group)
15 (365-379) Monika Mościbrodzka More
31.

Bonuses to Board Members of State-owned Companies

10 (381-390) Agata Sierpińska-Sawicz More
32.

Wybrane premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw – praktyczne podejście


(PREMIUMS AND DISCOUNTS IN BUSINESS VALUATION – PRACTICAL APPROACH)
12 (391-402) Tomasz Wiśniewski More
33.

Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych


(THE ROLE OF MEMBERSHIP IN SHAPING OF FINANCIAL STABILITY AND OWN FUNDS IN POLISH COOPERATIVE BANKS)
13 (405-417) Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski More
34.

Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych


(Elements of European Countries Tax Policy Regarding Selected Investment Projects)
12 (419-430) PIOTR KASPRZAK More
35.

ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA


(AN ENDOGENOUS POTENTIAL OF THE REGIONS. CASE STUDY: POLAND AND ITS REGIONS)
9 (431-439) Iwona Koza More
36.

Wpływ płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Charakterystyka i zależności.


(THE IMPACT OF NON-CASH PAYMENTS ON RETAIL SALES. DESCRIPTION AND RELATIONS)
13 (441-453) Radosław Pastusiak, Marlena Grzelczak More
37.

Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016


(The quality of loan portfolio in Polish banking sector during the period 2009-2016)
9 (455-463) Joanna Rachuba More
38.

Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku


(Mezzanine capital as a tool of firms’ restructuring)
15 (467-481) Zbigniew Kuryłek More
39.

Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform

17 (483-499) Arkadiusz Orzechowski More
40.

Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera


(PRICING SYMMETRIC POWER OPTIONS – PROPOSITION OF A NEW METHOD BASED ON THE FOURIER TRANSFORM)
13 (501-513) Arkadiusz Orzechowski More
41.

Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce


(Assessment of the Risk of Operation of Intelligent Buildings for Insurance Purposes From Selected Random Events in Poland)
13 (515-527) Stanisław Wieteska, Ilona Kwiecień, Beata Wieteska-Rosiak More