Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw
(The Financial Security Of Going Concern In Small And Medium Enterprises)

Authors: Jarosław Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Keywords: financial distress financial security of going concern early warning system
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (267-277)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – A comparative analysis focuses on the level and direction of changes to the financial security of going concern in small and medium entities, and refers the obtained results to large companies. The objects (sections of the Polish Classification of Activities) of the mesostructures in question are assigned to appropriate categories in accordance with the normative patterns. Design/methodology/approach – Empirical and induction multidimensional logit model for predicting the security of corporate activities, ranking and descriptive statistics for identification of the features of the analysed groups and classification of objects. Findings – Confirmation of the diversified features of small and medium enterprises as compared with large companies in terms of financial security by types of activity, and the asymmetry of the classification of objects in a mesostructural approach. Originality/value – The use of innovative methods in creating a financial security measure, estimated on a large training set. The analysis comprises the entire group of non–financial enterprises in Poland, which is a very rare case in research studies. The conducted analyses have the characteristics of a dynamic comparative analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamska, A. (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. W: A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty (s. 12–31). Warszawa: SGH.
2.Altman, E.I., Narayanan, P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1–57.
3.Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
4.Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
5.Crocford, G.N. (1982). The Bibiography and History of Risk Management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169–179.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 7–8, 37–46.
8.Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136–149.
9.Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji – uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin.
10.Kaczmarek, T.T. (2009). Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Warszawa: Difin.
11.Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London–New York: McGraw-Hill.
12.Lam, J. (2003). Ten Predictions for Risk Management. The RMA Journal, 5, 84–87.
13.Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12–34). Warszawa: SGH.
14.Obłój, K. (1987). Kryzysy organizacyjne. Przegląd Organizacji, 1, 14–19.
15.Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184–197.
16.Pociecha, J. (2012), Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa – jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60–74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
17.Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. Management Science, 1 (29), 33–51.
18.Rogowski, W. (1999). Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, 6, 56–72.
19.Schwartz, A. (2005). A Normative Theory of Business Bankruptcy. Virginia Law Rewiev, 91, 1200–1206.
20.Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press.
21.Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39–55.
22.System Gospodarka. Pont Info Warszawa. Pobrane z: http://www.pontinfo.com.pl (18.10.2016).
23.Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
24.Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
25.Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/publikacje (18.10.2016).
26.Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Warszawa: Difin.
27.Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, s. 1–33.
28.Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.