Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich
(Equity Capital Versus Asset Structure Of The Real Estate Development Companies)

Authors: Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Keywords: financing of the company golden and silver financing rules capital and asset structure
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the article is to verify whether real estate development companies listed on the WSE maintain the right balance in terms of shaping the capital and assets structure, and whether there is any relationship between the assets structure and the golden and silver financing rules. Design/methodology/approach – The hypotheses were verified using appropriate statistical tests. Calculations were made with help of the Gretl software. Findings – Equity is the finance basis of examined companies. Despite the changing cyclical conditions managers undertake actions leading to keep appropriate relations between the assets and capital structure, what ensures the maintenance of financial balance. The surveyed companies attempted to shape the capital and asset structure so that the capital was related to assets no longer than the period of disposal over them.Originality/value – Article answers the question whether gold and silver financing rules are important determinants of decisions in shaping the capital structure of the real estate development companies. The analyses do not exhaust the complexity of the analysed problem and constitute a contribution to the further studies of factors influencing capital structure of real estate development companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, M. (2013). Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 303–309.
2.Barburski, J. (2014). Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 117–136.
3.Bień, W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
4.Duliniec, A. (2011). Finasowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
5.Figura, P. (2011). Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
6.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
7.GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
8.Janus, A. (2006). Kapitał własny jako źródło finasowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Folia Oeconomica, 200, 69–78.
9.Konečný, Z. (2013). Golden Rules of Financing Related to the Life Cycle of Czech Automotive Firms. Journal of Competitiveness, 5, 83–97.
10.Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
11.Lisińska, K. (2012). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Portugalii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 27, 449–458.
12.Marzec, J. (2010) Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 143–153.
13.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
16.Szczepaniak, P. (2014). Kapitał własny w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009–2011. Nauki o Finansach, 20, 115–126.
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
18.Walsh, C. (2003). Key Management Ratios. Third Edition. Glasgow: Prentice Hall.
19.Wrońska-Bukalska, E. (2014). Zróżnicowanie branżowe poziomu I struktury kapitału własnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVIII, 393–402.
20.Wypych, M. (2012). Struktura aktywów a złote reguły finansowania (na przykładzie spółek giełdowych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 261, 478–488.
21.www.octava.com.pl.