Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-55
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
(Socio-Economic Determinants Of The Level Of Own Potential Income Of Rural Communes In Wielkopolska Province)

Authors: Agnieszka Kozera
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aldona Standar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: factor analysis socio-economic determinants rural communes own income financial selfsufficiency
Year of publication:2017
Page range:13 (683-695)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study was to identify the main determinants of the level of own potential income of rural communes in Wielkopolska province. In the first stage of the study we analyzed the level of own potential income of rural communes in Wielkopolska province in the years 2005–2015. In the second stage of the study was carried out to identify the main determinants of own potential income of surveyed communes using factor analysis. The study showed that the own potential income grew steadily in study groups of communes and in other surveyed groups. Against the background of the country and urban centers, rural communes characterize the lowest level of own income per capita but also they are the most diverse group of communes in this respect. The results of the factor analysis confirmed the legitimacy of its use and allowed to extract the common factors determining the level of own income per capita of rural communes: level of urbanization and economic potential, spatial conditions, labor market, level of demographic burden and land use planning. Created common factors were used as predictors in the linear regression model. The strongest factor influencing to the level of own income per capita of rural communes in Wielkopolska province turned out to be the level of urbanization and economic potential and spatial conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: www.stat.gov.pl/bdl (2.10.2016, 17.11.2016, 29.12.2016).
2.Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4 (165).
3.Ciecieląg, J., Pęczkowski, M. Analiza czynnikowa. Analiza głównych składowych. Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem pakietu SPSS. Pobrane z: http://coin.wne.uw.edu.pl/jcieciel/czynnikowa_FINAL_NOWE.pdf (31.12.2016).
4.Dziekański, P. (2013). Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządów na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrano z: http://www.pte.pl/kongres/referaty (30.12.2016).
5.Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne, 346.
6.Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7.Heffner, K., Klemens, B. (red.) (2016). Obszary wiejskie: wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
8.Kozera, A., Wysocki, F. (2015). Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII (6), 133–139.
9.Lubińska, T., Frank, S., Będzieszak, M. (2007). Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
10.Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. Poznań: UAM.
11.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: Wydawnictwo Statsoft Polska.
12.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
13.Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich. Kraków: PAN.