Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 6, No. 2/2014
The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis

Authors: Jerzy Eider
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland

Wioletta Łubkowska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland
Keywords: aquatic therapy corrective and therapeutic function health benefits postural deficits scoliosis swimming exercises
Data publikacji całości:2014
Page range:9 (93-101)

Abstract

More and more often specialized literature mentions the contemporarily relevant notion of the application of swimming as one of the therapeutic methods in modern medicine. The thesis reviews specialized literature and analyzes documents in order to demonstrate the significance of aquatic therapy and corrective swimming exercises as a corrective and therapeutic function in the treatment of postural deficits and scoliosis. As this article has a character of a review, its purpose is to attempt a concise synthesis of the knowledge concerning the impact of swimming as a sport on the development of the physiological spinal curvature, as well as to emphasize the significance of aquatic therapy and corrective swimming exercises in counterbalancing gravity and supporting the body weight and to demonstrate their health benefits.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barczyk K, Skolimowski T, Zawadzka D. Changes in body posture in children with first-degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2005; 7(2): 180-185.
2.Barczyk K, Zawadzka D, Hawrylak A, Bochenska A, Skolimowska B, Małachowska-Sobieska M. The influence of corrective exercises in a water environment on the shape of the antero-posterior curves of the spine and on the functional status of the locomotor syst
3.Barczyk-Pawelec K, Zawadzka D, Sidorowska M, Szadkowska M, Hawrylak A, Wójtowicz D. The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape of spine in sagittal plane of children with scoliosis I°. Acta Bio-Optica et Informatica Med
4.Białek M. Conservative treatment of idiopathic scoliosis according to FITS concept: presentation of the method and preliminary, short term radiological and clinical results based on SOSORT and SRS criteria. Scoliosis. 2011; 6(1):25.
5.Bielec G. Lekcje pływania w szkołach gimnazjalnych a korekcja wad postawy – doniesienie z badań. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław. 2011; 34: 114-122.
6.Bulicz E, Murawow I. Zdrowotne i lecznicze wpływy środowiska wodnego: unikalne możliwości i perspektywy wykorzystania. Medycyna Sportowa. 2004; (suppl.1): 23-33.
7.Cumps E, Verhagen E, Annemans L, Meeusen R. Injury rate and socioeconomic costs resulting from sport injuries in Flanders. Br. J. Sports Med. 2008; 42(9): 767-772.
8.Czaprowski D, Kotwicki T, Pawłowska P, Stoliński Ł. Joint hypermobility in children with idiopathic scoliosis: SOSORT award 2011 winner. Scoliosis. 2011: 6-22.
9.Deskur Z, Zawadzki M. Wpływ ćwiczeń korekcyjnych prowadzonych w wodzie na boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2006; 10: 106-109.
10.Dolata-Łubkowska W, Kruk J. Wpływ sportu pływackiego na kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1996; 2: 31-41.
11.Fajdasz A, Zaton K. Uksztaltowanie kręgosłupa u młodzieży trenującej pływanie. Medycyna Sportowa. 2000; 108: 23-26.
12.Guidi F.C. Corrective gymnastics or swimming? Medicina&Sport. 1999; 16(4): 57-58.
13.Iwanowski W. Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
14.Iwanowski W, Jaszczanin J. Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dzieci pływających i nieuprawiających pływania. Studium Vilnense. 1994; 5(6): 27-30.
15.Juszkiewicz M, Swałtek-Juszkiewicz B. Physical activity in the water as a means to realizm prohealthy values. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2005; 60 (supl. 16), 175: 290–293.
16.Karpiński R, Karpińska M.J. Pływanie. Sport, zdrowie, rekreacja. AWF Katowice 2009.
17.Kołodziej J. Pływanie korekcyjne. AWF, Kraków 1989.
18.Kotwicki T. Evaluation of scoliosis today: examination, X-rays and beyond. Disabil. and Rehabil. 2008; 30(10): 742-51.
19.Kotwicki T. Wady postawy – wykrywanie i zasady postępowania. In: Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. Poznań 2011: 21-28.
20.Kotwicki T, Pierzchalska J, Jankowiak P, Dybowska E, Mania A. Projekt „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I – IV szkół podstawowych w Poznaniu”. Urząd Miasta Poznania, Poznań 2011.
21.Kruk J. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education. Centr. Eur. J. Sport Sci. Med. 2013; 1: 25-29.
22.Łubkowska W. Zakresy normatywne fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dla szczecińskich dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe, Prace Instytutu Kultury Fizycznej. 2012; 771(28): 89-98.
23.Łubkowska W, Iwanowski W, Zalewski T. Physiological state of spinal curvature as a substantial index of Lateran spinal curvatures (scoliosis) detection. Studium Vilnense. 2000; 9(2): 314-317.
24.Łubkowska W, Iwanowski W, Zalewski T. Evaluation of the symmetry of spinal mobility in girls aged 7-15. Pol. Journal of Physiotheraphy. 2002; 2(2): 154–163.
25.Łubkowska W, Tarnowski M. „Too little physical activity does not help – too much is harmful?” – copmarison of the view criteria. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2012; 16: 91-102.
26.Łubkowska W, Troszczyński J. Posture defects in sagittal plane in childern with scoliosis. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2011; 15: 149-153.
27.Maćkowiak Z, Wiernicka M. Body posture in girls aged 13-18 involved in synchronized swimming. Pol. Journal Sport. Med. 2010; 26(2-3): 115-122.
28.Marugo L. La scoliosi questa sconosciuta. Tecnica del Nuoto. 2007; 27(1): 23-25.
29.Naal F.D, Fischer M.F, Preuss A.F, Golhahn J.F, Knoch F.F, Preiss S, Munzinger U, Drobny T. Return to sports and recreational activity after unicompartmental knee arthroplasty. Am. J. Sports Med. 2007; 35(10): 1688-1695.
30.Nicholl J.P, Coleman P, Williams B.T. Pilot study of the epidemiology of sports injuries and exercise-related morbidity. Br. J. Sports Med. 1991; 25: 61-66.
31.Nonn-Wasztan S, Rostkowska E, Samborski W. Strategy of proceeding in improving of persons with the Turner's syndrome with using methods of the rehabilitation in the aquatic environment. Pol. Nursing. 2011; 42(4): 207-214.
32.Oprychał C, Nowotny J, Saulicz E. Tak zwane pływanie korekcyjne. In: Nowotny J (eds). Dysfunkce kręgosłupa. Diagnostyka i terapia, Katowice 1993.
33.Owczarek S. Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. WSiP, Warszawa 1999.
34.Ozer D, Nalbant S, Aktop A, Duman O, Keles I, Toroman NF. Swimming training program for childern with cerebral palsy: body perceptions, problem behaviour, and competence. Percept. Mot. Skills. 2007; 105(3): 777-87.
35.Pasek J, Wołyńska-Ślężyńska A, Ślężyński J, Pasek T, Witiuk-Misztalska A, Sieroń A. Significance of corrective swimming and water exercises in physiotherapy. Physiotheraphy. 2009; 17(1): 53-59.
36.Radzimińska A, Kos A, Bułatowicz I, Struensee M, Janowiak-Maciejewska K, Styczyńska H, Kaźmierczak U, Zukow W. Swimming as a Form of Active Rehabilitation for Patients with Spinal Cord Injury at the C7 Level. Journal of Health Sciences. 2013: 3(11).
37.Rożek K, Zawadzka D, Dziubek W. The evaluation of the effectiveness of corrective water exercises on selected ventilation parameters in children with a I-degree scoliosis. Physiotheraphy. 2005; 13(2): 50-55.
38.Różański P, Dorosz A. Zdrowotny wpływ środowiska wodnego na organizm osoby rehabilitowanej. Rocznik Naukowy. AWF, Warszawa 2002; 9: 213-220.
39.Stefańska M, Skrzek A, Anwajler J, Malicka I, Zawadzka D, Dziubek-Rogowska W. Trunk muscles function in girls with idiopathic scoliosis I°. Acta Bio-Optica et Informat. Medica. 2008; 14(2): 116-119.
40.Stefańska M, Zawadzka D. Assessment of force-velocity parameters of knee extensors in children with first-degree scoliosis. Pol. Journal of Physiotheraphy. 2006; 6(3): 228-232.
41.Stoliński Ł, Kotwicki T. Wstępne wyniki analizy postawy ciała dzieci biorących udział w projekcie "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy". In: Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. Poznań 2011: 11-20.
42.Stoliński Ł, Kotwicki T. Trunk asymmetry in one thousand school children aged 7-10 years. Stud. Health Technol. Inform. 2012; 176: 259-263.
43.Tuzinek S. Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała. Medycyna Sportowa. 2004; (suppl.): 200-204.
44.Weber-Nowakowska K, Żyżniewska-Banaszk E, Gębska M. New methods in physiotherapy. The Halliwick concept as a form of rehabilitation in water. Ann. Acad. Med. Stetin. 2011; 57(2): 43-45.
45.Wilk K. Posture defects of students in grades 1–4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin. Centr. Eur. J. Sport Sci. Med. 2013; 4: 39–51.
46.Gołdynia G. Pismo Ministerstwa Zdrowia do Rzecznika Praw Obywatelskich. In: Szymborski J (eds). Biuletyn RPO – Materiały Nr 68, Zeszyty Naukowe część III – Raport o korespondencji miedzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a organami państwa w sprawach ochrony
47.Program promocji zdrowia i zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży szkolnej – „Trzymaj się prosto” realizowany w latach 2014-2015. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. http://www.bip.um.wroc.bip-e.pl? [dostęp:16.03.2014