Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 36/2020

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (5-6) --- More
1.

Geneza Wulgaty i jej aktualny status w Kościele Katolickim. Uwagi na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka "Scripturae Sacrae affectus"


(THE GENESIS OF THE VULGATE AND ITS CURRENT STATUS IN THE CATHOLIC CHURCH: NOTES AT THE MARGINS OF POPE FRANCIS’ APOSTOLIC LETTER "SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS")
27 (9-35) Waldemar Chrostowski More
2.

Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”


(THE RIGHT TO PEACE, JUSTICE AND A “JUST WAR”)
29 (37-65) Gaetano Dammacco More
3.

Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna? Spór o komunikatywność liturgii


(AN ADAPTED MISSIONARY LITURGY? DISPUTE OVER COMMUNICATIVENESS OF LITURGY)
20 (67-86) Andrzej Draguła More
4.

Peter Ahlwardt’s Theology of Thunder

22 (87-108) Adam Drozdek More
5.

"Ressentiment" jako uczucie reaktywne i faktor życia moralnego w świetle studium genealogicznego Friedricha Nietzschego "Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift"


("RESSENTIMENT" AS A REACTIVE EMOTION AND FACTOR OF MORAL LIFE IN LIGHT OF THE GENEALOGICAL STUDY OF FRIEDRICH NIETZSCHE "ZUR GENEALOGIE DER MORAL. EINE STREITSCHRIFT")
15 (109-123) Tomasz Drożyński More
6.

Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia


(ST JOSEPH – KAIROS FOR THE THIRD MILLENNIUM)
18 (125-142) Zdzisław Janiec More
7.

Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Komunia duchowa i jej skutki


(CAN WE RECEIVE THE BODY OF CHRIST SPIRITUALLY? SPIRITUAL COMMUNION AND ITS EFFECTS)
20 (143-162) Krzysztof Jaworski More
8.

Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca na podstawie powieści "Le Noeud de vipères" i "Le Sagouin"


(SOCIAL EDUCATION IN FRANÇOIS MAURIAC’S WRITINGS BASED ON THE NOVELS "LE NOEUD DE VIPÈRES" AND "LE SAGOUIN")
18 (163-180) Beata Kędzia-Klebeko More
9.

Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych continental law


(INSTITUTIONALISATION OF THE RIGHT-CONSCIENCE CONFLICT AS A CONTEMPORARY CHALLENGE FOR THE CONTINENTAL LAW SYSTEMS)
15 (181-195) Maciej Kubala More
10.

Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej


(IMPLEMENTATION OF THE POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION "AMORIS LAETITIA" OF POPE FRANCIS IN THE PASTORAL CARE OF IRREGULAR SITUATIONS IN THE DIOCESE OF PŁOCK)
23 (197-219) Wojciech Kućko More
11.

„Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny


(“WATER OF PURIFICATION” AND ITS PARACULT APPLICATION (NM 19,1–22) AS AN EXEGETICAL AND THEOLOGICAL PROBLEM)
40 (221-260) Janusz Lemański More
12.

"Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety


("THE BIBLE FOR WOMEN": A DISPUTE CONCERNING WOMEN’S SPIRITUALITY)
20 (261-280) Jarosław Łapucha More
13.

Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1950–1972


(THE STRUCTURE OF THE LOCAL RELIGIOUS ADMINISTRATION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND AS SEEN IN THE DEPARTMENT FOR RELIGIOUS AFFAIRS IN ZIELONA GÓRA IN 1950–1972)
26 (281-306) Dariusz Mazurkiewicz More
14.

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19


(THE POSITION OF THE CATHOLIC CHURCH ON COVID-19 VACCINES)
17 (307-323) Marcin Szczodry More
15.

Otwartość Boga. Wieczność i wolna wola


(THE OPENNESS OF GOD: ETERNITY AND FREE WILL)
22 (327-348) Eleonore Stump More
16.

Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki "Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna"


(THE CONTROVERSY CONCERNING HUMAN ENHANCEMENT: ON THE BASIS OF "ULEPSZANIE CZŁOWIEKIA. PERSPEKTYWA FILOZOFICZNA")
18 (351-368) Marcin Ferdynus More