Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka

Autorzy: Zbigniew Marek
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: moralność duchowość dojrzałość poznanie religijne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:19 (61-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęta została refl eksja nad charakterem działań edukacyjno-wychowawczych, wspierających osobę w osiąganiu dojrzałości. Za takie działania uważamy przede wszystkim wszystko to, co wyzwala i rozwija w osobie zdolność życia w harmonii z sobą, z otoczeniem oraz z Transcendencją. Zainspirowany myślą W. Brezinki, stoję na stanowisku, że w moralności człowieka, która ma wspierać i prowadzić go do dojrzałości, ważną rolę spełnia religia. Uzasadnieniem tego twierdzenia jest przede wszystkim to, że odwołujące się do niej ludzkie myślenie i wartościowanie zyskuje trwały i niezmienny punkt odniesienia dla podejmowanych działań. Takiemu nastawieniu człowieka służy sfera duchowa człowieka. Za jej pośrednictwem odsłania on swoje przekonania i postawy wania, promując określoną wizję życia, refl eksyjny stosunek do codzienności, wypełnione szacunkiem nastawienie do świata i nadzieję na życie w szczęściu (nieśmiertelność), które ofiaruje człowiekowi Bóg. Na podstawie prowadzonej refleksji uważam, że moralność stanowi wspólny mianownik wszystkich wymiarów ludzkiego życia. Z tych powodów jest niepodważalnym i istotnym elementem osiągania dojrzałości, łączonej z osiąganiem wewnętrznej harmonii, która ułatwia osobie życie w społeczności. Okazuje się, że proces ten jest wynikiem wielu działań, w których ważną funkcję może też spełniać religia. Spostrzeżenie to domaga się jeszcze wyjaśnień, w jakiej mierze można kształtować nabywane przez osobę życiowe kompetencje do osiągania dojrzałości. Jej nabywanie wpisane jest w proces gromadzenia doświadczeń oraz odkrywania i przyjmowania za własne określonych wartości. Wsparcia takiego udziela osobie także religia. Szczególnie ważną rolę ma do spełnienia poznanie religijne, które ukazuje rzeczywistość ludzkiego życia w nowym – transcendentnym aspekcie. Jego wartość polega na tym, że wspiera ono rozwój umiejętności dokonywania ocen moralnych. Ten styl działania możliwy jest jednak tylko wówczas, gdy człowiek odwołuje się do wiary religijnej. Wiara wspiera człowieka w przyjmowaniu wartości absolutnych. Rozumienie znaczenia religii w rozwoju osoby i osiągania przez nią dojrzałości domaga się konkretnych działań, podejmowanych na płaszczyźnie wychowawczo-duszpasterskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski F. (wybór i red.), Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993.
2.Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.
3.Divarkar P., SJ, Droga wewnętrznego poznania, Kraków 2002.
4.Frankl V.E., Bóg nieuświadomiony, Warszawa 1978.
5.Jacyniak A., SJ, Płużek Z., Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1997.
6.Jagiełło E., Matysiuk R., Tyluś U. (red.), Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, t. V: Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie, Siedlce 2013.
7.Lowney Ch., Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, Kraków 2013.
8.Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.
9.Madej-Babula M., Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Kraków 2006.
10.Marek Z., SJ, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
11.Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1997.
12.Olbrycht K., Wychowanie do wartości w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Paedagogia Christiana” 1 (2012), s. 89–104.
13.Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.
14.Wiseman J.A., Historia duchowości chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, Kraków 2009