Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii

Autorzy: Anna Zellma
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Słowa kluczowe: edukacja religijna empiryczne badania formacja aksjologia sumienie katecheza młodzież
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (201-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształtowanie sumienia wiąże się bezpośrednio z formacją moralną. Jest to jedno z podstawowych zadań katechezy. Zadanie to zasługuje na szczególną uwagę w odniesieniu do współczesnej młodzieży i preferowanych przez nią wartości. Katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii, określonej na podstawie wtórnej analizy wybranych wyników badań empirycznych. Najpierw opisano rozumienie kształtowania sumienia z perspektywy katechetycznej. Następnie dokonano w sposób syntetyczny (i jedynie w formie egzemplifikacji) przeglądu autodeklaracji młodzieży na temat preferowanych wartości. Odwołano się przy tym do konkretnych badań i najważniejszych publikacji, w których zostały przedstawione wyniki badań empirycznych. Szczególną uwagę zwrócono na opinie młodzieży dotyczące sumienia i wyborów moralnych. Na tej podstawie wyprowadzono wnioski dotyczące zmian w programowaniu wychowania religijnego i działalności pedagogicznej nauczycieli religii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chlewiński J., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.
2.Jarmoch E., Zdaniewicz W. (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Warszawa–Zielona Góra 2013.
3.Lewicka D., Stosunek katechizowanej młodzieży gimnazjalnej do wartości moralnych. Studium katechetyczno-socjologiczne na przykładzie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Poznań 2009 [mps], Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
4.Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001.
5.Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004.
6.Mariański J., Permisywizm i relatywizm moralny młodzieży maturalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 35 (2010), nr 1, s. 97–119.
7.Mariański J., Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian: studium socjologiczne, Sandomierz 2014.
8.Potocki A., Sumienie w doświadczeniu moralnym Polaków, w: A. Potocki, J. Śliwa, M. Machinek, W. Giertych, B. Chyrowicz, R. Pilch (red.), O sumieniu, Warszawa 2014, s. 5–19.
9.Skoczylas K., Wartości młodych katolików regionu konińskiego: studium katechetyczno--pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego, Toruń 2011.
10.Świda-Ziemba H., Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, w: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002, s. 435–438.
11.Wiszowaty E., Duszpasterstwo policji: studium pastoralno-teologiczne, Szczytno 2002.
12.Zaręba S.H., Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym: socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa–Rzeszów 2012.