Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych

Autorzy: Wojciech Jaźniewicz
Słowa kluczowe: informacja teologia informacji relacje między wiarą a nauką
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (43-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedną z przyczyn kryzysu, który dotyka badania teologiczne, jest fakt, iż nazbyt często pozbawione są one solidnych podstaw filozoficznych. Szczególnie wyraźnie widać to w podejmowanych dziś próbach opisania rzeczywistości stworzonej, o której coraz więcej do powiedzenia mają nauki przyrodnicze. Wydaje się, że w tej dziedzinie teologia jest w silnym odwrocie, co jest skrupulatnie wykorzystywane przez naukowców, którzy w duchu paradygmatu ateistycznego opracowują filozoficzne interpretacje wyników badań fizyki, chemii lub biologii. Nadzieję na zmianę tej sytuacji daje podjęcie systematycznych studiów nad filozoficzną i teologiczną interpretacją teorii informacji. W niniejszym artykule został postawiony postulat podjęcia odnośnych badań, które dają nadzieję na ożywienie twórczego dialogu między naukami humanistycznymi i przyrodniczymi, mającymi za główny cele poszukiwanie prawdy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atanazy Wielki, O wcieleniu Słowa, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 1998.
2.Atanazy Wielki, Przeciw poganom (PSP 62), tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 2000.
3.Atkins P., The Second Law, New York 1984.
4.Avray P., Stworzenie, w: X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994.
5.Baron A., Pietras H. (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II, Kraków 2007.
6.Bartnik C.S., Chrystus – Syn Boga Żywego, Lublin 2000.
7.Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 2000.
8.Cassirer E., Symbol i język, tłum. B. Andrzejewski, Poznań 1995.
9.Cicero, Academia Posteriora, ed. M. Ruch, Paris 1970.
10.Dawkins R., Rozplątanie tęczy, tłum. M. Betley, Warszawa 2001.
11.Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Warszawa 2012.
12.Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Warszawa 1997.
13.Dyk W., Człowiek w rozszerzającym się wszechświecie, Szczecin 2003.
14.Einstein A., Physics and reality, w: A. Einstein, Ideas and Opinion, New York 1960, s. 290–323.
15.Gleick J., Informacja. Bit. Wszechświat. Rewolucja, tłum. G. Siwek, Kraków 2012.
16.Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, tłum. A.Q. Lavique, Kraków 1998.
17.Hawking S., Krótka historia czasu, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1990.
18.Heller M., Podglądanie Wszechświata, Kraków 2011.
19.Heller M., Sens życia i sens Wszechświata, Tarnów 2002.
20.Heller M., Teologia i Wszechświat, Tarnów 2009.
21.Kelly J., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrówkówna, Warszawa 1988.
22.Kunicki-Goldfinger W.J., Znikąd donikąd, Warszawa 1993.
23.Le Fanu J., Niezwykła istota. Zmagania z tajemnicami człowieka, tłum. A. Sobolewska, Warszawa 2010.
24.Lloyd S., Programming the Universe. A Quantum Computer Scientinst Takes on the Cosmos, New York 2007.
25.Lubański M., Informacja – system, w: M. Heller, M. Lubański, S.W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1992, s. 13–153.
26.Pedersen O., Konflikt czy symbioza, tłum. W. Skoczny, Tarnów 1997.
27.Platon, Timaios, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1999.
28.Puddefoot J., Information and Creation, w: C. Wassermann, R. Kirby, B. Rordorf (eds.), The Science and Theology of Information, Genève 1992, s. 7–25.
29.Ratzinger J., Wiara i przyszłość, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.
30.Ślaga S.W., Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej, „Studia Philosophiae Christianae” 1995, z. 1, s. 59–81.
31.Szewczyk P., Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego, Kraków 2010.
32.Wassermann C., Kirby R., Rordorf B. (eds.), The Science and Theology of Information, Genève 1992.
33.Wciórka L., Wiedzieć, że jest Bóg, Poznań 1994.
34.Wheeler J.A., Recent Thinking about the Nature of the Physical World: It from Bit, w: R. Mendell, A. Mincer (eds.), Frontiers in Cosmic Physics: Symposium in Memory of Serge Alexander Korff, New York 1992, s. 349–364.