Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016
Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim

Autorzy: Tomasz Rakoczy
Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: rozwód separacja prawo kanoniczne prawo cywilne impotencja współżycie cielesne
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (167-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Więź fizyczna między małżonkami stanowi o istotnym spoiwie ich związku. Z nauczania Kościoła wynika prawda o małżeństwie, które zawiera się we wspólnocie całego życia, nie tylko w sensie czasu jej trwania, ale także w zdolności objęcia wszelkich jej wymiarów. Prawo polskie, kształtujące się w tej dziedzinie od czasów powojennych, wypracowało koncepcję więzi fizycznej, polegającej na podtrzymywaniu między małżonkami relacji cielesnych. Oba systemy prawne (prawa kanonicznego i polskiego) w równie poważny sposób odnośnie do wymagań wstępnych, jak i kontynuacji życia małżeńskiego spoglądają na impotencję. Prawo kanoniczne warunkuje możliwość zawarcia małżeństwa od zdolności do podjęcia współżycia cielesnego. Wskazuje także na instytucję dopełnienia małżeństwa, której brak może spowodować prośbę jednego z małżonków o rozwiązanie węzła. Prawo polskie nie warunkuje zdolności do zawarcia małżeństwa od zdolności do współżycia. Widzi jednak w braku współżycia (czy to wynikającego z odejścia od małżonka, czy też z impotencji) niebezpieczeństwo rozpadu związku. Niemniej jednak nakazuje też w swoim orzecznictwie, a także w doktrynie nie absolutyzować więzi fizycznej z racji na jej przemijalność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
2.Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.
3.Jan Paweł II, Adhortacja z dnia 22 listopada 1981 „Familiaris Consortio”.
4.Paweł VI, Encyklika z dnia 25 lipca 1968 „Humanae vitae”.
5.Dekret z dnia 25 września 1945 Prawo małżeńskie, Dz.U. RP nr 48, poz. 270.
6.Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego, Projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929, Warszawa 1931.
7.Lisowski Z., Prawo małżeńskie (projekt ustawy), Kraków 1934.
8.Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 Kodeks rodzinny, Dz.U. 1950 nr 34, poz. 308.
9.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9, poz. 59.
10.Uchwała SN, Izba Cywilna z dnia 18 marca 1968 roku, III CZP 70/66, Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 KRO, LEX (28.06.2014).
11.Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 roku w zakresie stosowania art. 29 KRO, OSN 1955, poz. 46.
12.Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010.
13.Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, wyd. 3, Opole 1958.
14.Dzierżon G., Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim, „Ius Matrimoniale” 10 (2005), s. 85–118.
15.Dzierżon G., Separacja podczas trwania węzła małżeńskiego, „Ius Matrimoniale” 5 (2000), s. 151–168.
16.Grzybowski S., Różański I., Prawo małżeńskie. Komentarz, Kraków 1946.
17.Kasprzyk P., Separacja prawna małżonków, Lublin 2003.
18.Lisowski Z., Projekt ustawy prawo małżeńskie, Kraków 1934.
19.Lutostański K., Zasady projektu prawa małżeńskiego, uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929, Warszawa 1931.
20.Lüdicke K., Heiligungsamt: Ehe, w: K. Lüdicke, Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen 1984–, 1151/1.
21.Rakoczy T., Mediacja jako środek zapobieżenia rozwodowi. Analiza orzeczeń rozwodowych, w: T. Rakoczy (red.), Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, Lublin 2014, s. 101–115.
22.Rakoczy T., Rozwiązanie węzła małżeńskiego w rozumieniu Norm Kongregacji Nauki Wiary z 30 kwietnia 2001 roku, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 207–229.
23.Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja nierozerwalności małżeństwa dla małżonków i społeczności Kościoła, w: R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn 2011, s. 193–206.
24.Sitek B., Trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym, Olsztyn 2002.
25.Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
26.Stawniak H., Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?, Warszawa 2000