Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia

Autorzy: Marek Kluz
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: formacja demokracja dobro wspólne sumienie moralność życie polityczne
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (109-124)

Abstrakt

Życie obywatela to – przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia – droga, która prowadzi do Boga. Można na niej spotkać co najmniej dwie niewykluczające się rzeczywistości: polityczną i religijną. Chrześcijanin winien angażować się w życie polityczne, a jednocześnie postępować zgodnie z właściwym systemem moralnym. Całą działalność polityczną trzeba pojmować w kategoriach moralnych, ponieważ w jej centrum znajduje się zawsze człowiek i jego działanie, które może być tak dobre, jak i złe. Nie wolno uprawiać polityki według zasad ideologii skuteczności i sukcesu bez liczenia się z wartościami ogólnoludzkimi i prawami moralnymi. Przestrzeganie zasad etycznych w obrębie polityki jest gwarancją właściwego funkcjonowania państwa oraz zabezpieczenia praw jednostki. Zdając sobie sprawę z możliwych zagrożeń w dziedzinie polityki, należy mówić o potrzebie formacji moralnej wszystkich pełniej uczestniczących w życiu politycznym. Formacja ta jest konieczna, aby przenikać świat polityki duchem służby na rzecz dobra wspólnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albińska E., Dylematy polityki ochrony środowiska naturalnego, w: T. Adamczyk, J. Mazur (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refl eksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin 2011.
2.Aronson E., Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1987.
3.Benedykt XVI, Caritas in veritate, Tarnów 2009.
4.Benedykt XVI, Deus caritas est, Kraków 2005.
5.Benedykt XVI, Polityka a świadectwo o Chrystusie i praktykowanie miłości. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich (Watykan – 21 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) 7.
6.Derdziuk A., Świadectwo wartości w polityce, „Forum Teologiczne” 11 (2010).
7.Florczyk M., Teologiczne motywy zaangażowania świeckich w życie polityczne, w: E. Szczotok, A. Liskowacka (red.), Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000–01, Katowice 2000.
8.Gałkowski J., Królestwo Boże na ziemi, „Więź” 25 (1982) 8.
9.Homa T., Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej, „Horyzonty Wychowania” 3 (2004).
10.Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991.
11.Jan Paweł II, Christifi deles laici, Poznań 1989.
12.Jan Paweł II, Demokracja i wartości. Przesłanie do uczestników VI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (Watykan – 23 lutego 2000), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21 (2000) 6.
13.Jan Paweł II, Laborem exercens, Wrocław 1995.
14.Jan Paweł II, Na forum spokoju i sprawiedliwości. Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork – 2 październik 1979), w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, Rzym–Lublin 1996.
15.Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju (Watykan – 8 grudnia 1989), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 12 (1989) 10.
16.Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z okazji wizyty „ad limina Apostolorum” (Watykan – 12 stycznia 1993), „Niedziela” 4 (1993).
17.Jan Paweł II, Redemptor hominis, Warszawa 1979.
18.Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wrocław 1987.
19.Jan Paweł II, Spotkanie z duchowieństwem (San Juan, Puerto Rico – 12 października 1984), w: J. Chrapek, J. Żakowski (red.), Wyzwania. Wypisy z lektury nauczania społecznego papieża Jana Pawła II, Kraków–Warszawa 1987.
20.Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju (Watykan – 8 grudnia 1988), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9 (1988) 1.
21.Jarecki P., Polityka w świetle nauki społecznej Kościoła, „Collectanea Theologica” 60 (1990) 4.
22.Kawecki W., Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 2003.
23.Kondziela J., Moralne podstawy demokratycznego ładu społecznego w świetle katolickiej nauki społecznej, „Ethos” 18–19 (1992) 5.
24.Koperek J., Koperek A., Polityka rynku pracy wobec problemu bezrobocia, w: T. Adamczyk, J. Mazur (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refl eksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin 2011.
25.Krucina J., Społeczność – kontrakt czy uczestnictwo, „Colloquium Salutis” 25 (1993).
26.Majka J., Społeczne wymiary grzechu, „Colloquium Salutis” 10 (1978).
27.Nitecki P., Ewangelizacja i polityka, w: E. Szczotok, A. Liskowacka (red.), Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994–1995, Katowice 1994.
28.Piwowarski W., Demokracja, „Ateneum Kapłańskie” 76 (1971) 63.
29.Piwowarski W., Państwo pomocnicze w katolickiej nauce społecznej, „Chrześcijanin w Świecie” 23 (1993) 2.
30.Ryczan K., Zaangażowanie katolików w życie społeczno-polityczne, w: A. Marcol (red.), Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Opole 1994.
31.Salij J., Autonomia polityki i prawo moralne, „Znak” 49 (1997) 7.
32.Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.
33.Topfer K., Ekologia i polityka. Ochrona środowiska jako cel państwa, „Communio” 12 (1992) 6.
34.Vidal M., Etica civil y sociedad democratica, Bilbao 2001.
35.Weber W., Person Gesellschaft, München–Padeborn–Wien 1978.
36.Weigel G., Centesimus annus a przyszłość demokracji: powtórna lektura, tłum. M. Ritter, J. Merecki, w: Jan Paweł II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, F. Kampka, C. Ritter (red.), Lublin 1998.
37.Wiemeyer J., Globalizacja gospodarki Wojciechowski J., O wspólne dobro, „Magazyn. Słowo – Dziennik Katolicki” 28 (1994).
38.Wróbel J., Prymat racji moralnych w życiu politycznym, „Roczniki Teologiczne” 38–39 (1991–1992) 3.
39.Wróbel P., Demokracja jako ustój władzy państwa w encyklikach Jana Pawła II, Wrocław 2010.
40.Zięba M., Wspólnota polityczna w świetle Centesimus annus, w: Jan Paweł II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, F. Kampka, C. Ritter (red.), Lublin 1998.
41.Zwoliński A., Katolik i polityka, Kraków 1999.